Gre­kland näs­ta ut­ma­ning för Sparv

För­ra vec­kan av­slö­ja­de Tim Sparv för HBL att han flyt­tar till Sy­deu­ro­pa för att fort­sät­ta sin proffskar­riär.

Hufvudstadsbladet - - Sport - JO­NAS VON WENDT jo­nas.wendt@ksf­me­dia.fi

Nu är det klart att den 33-åri­ge lands­lags­kap­te­nen kri­tat på för ett år med AE La­ri­sa. La­get slu­ta­de på åt­ton­de plats i den gre­kis­ka li­gan i vå­ras.

Sparv till­bring­a­de fö­re flyt­ten till Gre­kland sex år i den dans­ka li­gan i Mid­tjyl­land där det blev tre dans­ka li­ga­tit­lar.

AEL hör in­te till stor­klub­bar­na i Gre­kland. La­get har vun­nit li­ga­guld en gång, det sked­de vå­ren 1988. Se­nast la­get spe­la­de i Europa var år 2009.

Det sam­man­lag­da mark­nads­vär­det på spe­lar­na i klub­ben upp­skat­tas till åt­ta mil­jo­ner eu­ro, att jäm­fö­ra med fem mil­jo­ner eu­ro för HJK och 38 mil­jo­ner eu­ro för Mid­tjyl­land.

Sparv, som li­dit av ska­dor de se­nas­te åren, var ute ef­ter en ny ut­ma­ning och den gre­kis­ka li­gan kan sä­ker­li­gen bju­da på just det, ut­ma­ning­ar. Li­vet i Nor­den går knap­past ens att jäm­fö­ra med var­da­gen i ett im­pul­sivt land som Gre­kland.

– Det var li­te nu el­ler ald­rig. Visst blir det ut­ma­ning att an­pas­sa sig men jag är re­do för upp­gif­ten. Jag har in­te sär­skilt många år kvar in­om elit­fot­bol­len och nu gäl­ler det att ta va­ra på ti­den, sä­ger Sparv till Yle Spor­ten.

La­ri­sa lig­ger cir­ka 350 kilo­me­ter norr om Aten. Sta­den har cir­ka 160 000 in­vå­na­re. En­ligt le­gen­den föd­des den my­to­lo­gis­ka hjäl­ten Akil­les här. Hip­po­kra­tes, av många an­sedd som lä­ke­me­dels­kons­tens fa­der, dog här år 370 fö­re Kristus.

Sparv, känd för sin mi­nu­ti­ö­sa kost­håll­ning och di­sci­pli­ne­ra­de livs­stil, får kanske hop­pa över en del av de pa­jer och bröd sta­den är känd för. Pi­ta­bröd är kanske in­te den bäs­ta åter­hämt­nings­ma­ten för en top­pid­rot­ta­re.

Sparv be­stäm­de sig för att läm­na Mid­tjyl­land ti­di­ga­re i som­ras. Han ryk­ta­des va­ra nä­ra en över­gång till All­svens­ka stor­klub­ben AIK och kri­san­de Helsing­borg. Och en af­fär var nä­ra men då det drog ut på ti­den bör­ja­de han son­de­ra ter­räng­en ef­ter and­ra al­ter­na­tiv.

In­tres­se fanns i Cen­tra­leu­ro­pa, Nor­den och In­di­en. En­ligt Sparv ha­de In­di­en eko­no­miskt sett va­rit det bäs­ta al­ter­na­ti­vet, men det folk­tä­ta lan­dets li­ga ha­de rent sports­ligt in­te på långa vägar kun­nat täv­la med den gre­kis­ka li­gan, känd för si­na fa­na­tis­ka sup­port­rar.

Den gre­kis­ka li­gan ska kö­ra i gång i sep­tem­ber ef­ter att Na­tions Le­a­gues förs­ta mat­cher stö­kats un­dan. Det­ta na­tur­ligt­vis un­der för­ut­sätt­ning­en att co­ro­na­vi­ruspan­de­min in­te stäl­ler till det igen.

FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEH­TIKU­VA

Tim Sparv flyt­tar till Gre­kland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.