Så skyd­das lands­lags­spe­lar­na från coronaviru­set

Co­ro­na­pan­de­min flyt­ta­de på som­ma­rens EM-slut­spel – men vi­ru­set stop­par in­te Na­tions Le­a­gue. För att ge­nom­fö­ra mat­cher­na krävs dock ett ri­go­röst co­ro­na­skydd. Spe­lar­na får in­te läm­na ho­tel­let och bus­sar och flyg­plan ska des­in­fi­ce­ras. Fin­land kan där­med ta e

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT /AN­DERS WAL­LIN

EM-slut­spe­let där Fin­lands herr­lands­lag skul­le gö­ra slut på sin mäs­ter­skaps­tor­ka flyt­ta­des fram med ett år på grund av co­ro­na­pan­de­min. Då Na­tions Le­a­gue kör i gång näs­ta vec­ka är det pan­de­min som dik­te­rar vill­ko­ren för hur mat­cher­na ska ge­nom­fö­ras.

Eu­ro­pe­is­ka fot­bolls­för­bun­det Ue­fa har släppt ett 31 si­dor tungt do­ku­ment som är fyllt med reg­ler och di­rek­tiv kring hur till­ställ­ning­ar­na ska co­ro­na­skyd­das.

De ge­ne­rel­la råd som gäl­ler är so­ci­al di­stan­se­ring, som en­ligt Ue­fas lä­ka­re är det mest ef­fek­ti­va sät­tet att för­hind­ra smitt­sprid­ning, samt nog­grann­het med hand­hy­gi­e­nen.

Utö­ver des­sa finns det en rad av oli­ka för­håll­nings­reg­ler, och här är ett ur­val från det ”Ue­fa re­turn to play pro­tocol” som ska skyd­da spe­lar­na och le­dar­na.

●●Tes­ter Spe­la­re, le­da­re, och do­ma­ren kom­mer att tes­tas in­för var­je match. Ue­fa re­kom­men­de­rar att det ska gö­ras med 10–14 da­gar kvar till av­spark men det räc­ker om tes­ter­na görs 1–3 da­gar fö­re.

●●Re­sor Bus­sar­na ska des­in­fi­ce­ras in­nan spe­lar­na kli­ver på. Buss­chauf­fö­rer­na ska också ha ge­nom­gått ett test för co­vid-19, dess­utom ska per­so­nen ha mun­skydd och va­ra två me­ter från spe­la­re och le­da­re. Ue­fa re­kom­men­de­rar att ing­en går på längst fram i bus­sen ut­an ba­ra an­vän­der de två bak­re dör­rar­na.

Spe­lar­na mås­te re­sa med ett des­in­fi­ce­rat flyg­plan, ha mun­skydd i of­fent­li­ga mil­jö­er, hål­la av­stånd till and­ra och an­vän­da hand­sprit.

●●Ho­tell Spe­la­re och le­da­re ska ha eg­na rum. De får in­te läm­na ho­tel­let på egen hand. Helst ska spe­lar­na va­ra helt en­sam­ma på ho­tel­let men om det in­te går mås­te de hål­las bor­ta från gäs­ter och ho­tel­lets per­so­nal. Det in­ne­bär egen mat­sal och an­nan in- och ut­gång än al­la and­ra per­so­ner. Utö­ver det­ta be­hö­ver ho­tell­per­so­na­len bland an­nat an­vän­da mun­skydd, hål­la av­stånd och få en ge­nom­gång kring hur rum­men ska stä­das och des­in­fi­ce­ras.

●●Mat­cha­re­nan Are­nan ska des­in­fi­ce­ras in­nan la­gen kom­mer till are­nan da­gen fö­re match, mel­lan la­gens trä­nings­pass och se­dan yt­ter­li­ga­re en gång in­nan det är dags för av­spark.

An­komst till are­nan ska sche­maläg­gas så att in­te la­gen el­ler do­mar­na kom­mer sam­ti­digt. De mås­te gå di­rekt till om­kläd­nings­rum­men. Pla­nen får in­spek­te­ras men det mås­te gö­ras un­der oli­ka ti­der. Max­i­malt 45 per­so­ner från re­spek­ti­ve lag får va­ra i zon ett, det vill sä­ga om­rå­det när­mast pla­nen. Där får dess­utom ett få­tal and­ra va­ra, som do­ma­re samt Ue­fa- och för­bunds­män­ni­skor. Max­i­malt 120 per­so­ner får va­ra i zo­nen.

På av­byt­ar­bän­ken gäl­ler en me­ter mel­lan var­je per­son. Det kan be­ty­da att bän­ken be­hö­ver gö­ras stör­re el­ler att spe­lar­na pla­ce­ras på läk­ta­ren. Spe­lar­na be­hö­ver in­te an­vän­da mun­skydd på bän­ken men de mås­te hål­la av­stånd och al­la ska ha en egen vat­ten­flas­ka.

Spe­lar­na kom­mer att gå in till mat­chen vid oli­ka tid­punk­ter. Det­sam­ma gäl­ler när de ska gå av pla­nen ef­ter förs­ta halv­le­ken och mat­chens slut. Allt för att und­vi­ka träng­sel i spelar­tun­neln.

Nå­gon mix­ad zon ef­ter mat­cher­na är in­te ak­tu­ell då di­stan­sen mel­lan spe­la­re och me­di­er­na in­te går att säk­ra.

Ba­stu, is­bad och jacuz­zi­er kom­mer att va­ra av­stäng­da. Trä­ning­s­och be­hand­lings­ut­rust­ning ska des­in­fi­ce­ras.

●●Me­di­er Mun­skydd krävs för att va­ra på are­nan da­gen fö­re mat­chen och un­der match­da­gen. Av­stånd mås­te hål­las – i ka­ta­kom­ber­na, på press­läk­ta­ren och un­der press­kon­fe­ren­ser – och hän­der­na ska spri­tas samt tem­pe­ra­tu­ren kom­mer att tas in­nan nå­gon släpps in på are­nan. Dess­utom ska ett häl­so­for­mu­lär fyl­las i.

FOTO: RONI LEHTI/LEH­TIKU­VA

Det finns många reg­ler och di­rek­tiv som spe­lar­na ska föl­ja för att Na­tions Le­a­gue-mat­cher­na ska kun­na ge­nom­fö­ras på ett sä­kert sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.