”In­te uto­pi att tro på me­dalj i VM el­ler OS”

Jark­ko Fin­ni blir chef för trä­ning och ut­bild­ning hos Fin­lands fri­id­rotts­för­bund, SUL, ef­ter att träningsch­efen Ka­ri Ni­e­mi-Nikko­la läm­nar sin post.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TOM­MI WILL­BERG/SPT

Fri­id­rotts­för­bun­det för­ny­ar sin led­ning i sam­band med att träningsch­efen Ka­ri Ni­e­mi-Nikko­la läm­nar sin post. Jark­ko Fin­ni an­li­tas som chef för trä­ning och ut­bild­ning från och med den 1 ok­to­ber. Fin­nis ar­bets­bild skil­jer sig från Ni­e­mi-Nikko­las. Fin­ni an­sva­rar för att ko­or­di­ne­ra och ut­veck­la trä­nings- och trä­nar­verk­sam­he­ten. Fri­id­rotts­för­bun­det an­li­tar här­näst en trä­nings­chef som fun­ge­rar som Fin­nis hög­ra hand.

– Det här är på många sätt ett dröm­jobb. Un­der de fem­ton se­nas­te åren då trä­nings­le­da­rens po­si­tion va­rit öp­pen har jag över­vägt att an­sö­ka. Men nu är ar­bets­bil­den så­dan att jag ge­nast blev iv­rig. Jag kän­ner mig re­do för job­bet och tror att jag har fär­dig­he­ter att skö­ta det bra. Jag kän­ner till fri­id­rot­ten, fäl­tet och män­ni­skor­na. Jag kän­ner också till bå­de möj­lig­he­ter­na och ut­ma­ning­ar­na, sä­ger Fin­ni.

Han lyf­ter upp tre fak­to­rer som är i fo­kus då han in­le­der sitt jobb: fram­gång på kort och lång sikt, för­bätt­ring av id­rot­tarsti­gen och ut­veck­ling av trä­nar­nas verk­sam­het.

In­te uto­pi att tro på me­dalj

– Na­tions­top­pen är bätt­re än på länge. I fle­ra gre­nar har vi id­rot­ta­re som no­sar på mäs­ter­skaps­me­dalj, när­mast i EM. Men det är in­te uto­pi att tro på me­dalj i VM el­ler OS. Vi har ex­em­pel­vis en slägg­kas­ta­re som kas­tat 79 me­ter och når 77-78 me­ter täv­ling ef­ter täv­ling. In­om ett par år har vi fle­ra id­rot­ta­re som kan käm­pa om EM-me­dalj, sä­ger Fin­ni.

Slägg­kas­ta­ren Fin­ni syf­tar på stjärn­skot­tet, 23-åring­en Aa­ron Kang­as. Utö­ver ho­nom har hin­der­lö­pa­ren To­pi Rai­ta­nen vi­sat att hans form och tak­tis­ka kun­nan­de hål­ler in­ter­na­tio­nell ni­vå. De blå­vi­ta häck­lö­par­na, sju­kam­pa­ren Ma­ria Hun­ting­ton och tre­stegs­hop­pa­ren Kristi­i­na Mä­ke­lä lig­ger också bra till.

– Fri­id­rot­ta­rens stig mås­te upp­da­te­ras och fri­id­rotts­trä­nar­nas re­sur­ser och för­ut­sätt­ning­ar mås­te också ut­veck­las. Träningsch­efen kom­mer att job­ba nä­ra eli­tid­rot­tar­na och de­ras team. Vi mås­te va­ra bätt­re. Det gäl­ler så­väl för­bun­det, för­e­ning­ar­na som id­rot­tar­na, sä­ger Fin­ni.

– Må­let är att upp­da­te­ra de oli­ka gre­nar­nas trä­nar­verk­sam­het till den grad att vi se­nast i slu­tet av år­tion­det har en verk­sam­het som har in­ter­na­tio­nell kon­kur­rens­kraft. Id­rot­tarsti­gen ska gö­ra det möj­ligt för id­rot­ta­ren att nå top­pen.

Näs­ta sto­ra fri­id­rotts­mäs­ter­skap är OS i To­kyo näs­ta som­mar. År 2022 bju­der bå­de på ett VM och ett EM. Må­let är att Fin­lands fri­id­rott se­nast då har vun­nit nya mäs­ter­skaps­me­dal­jer.

FOTO: TOM­MI WILL­BERG/SPT

Den nye fri­id­rotts­ba­sen Jark­ko Fin­ni vill sat­sa mer re­sur­ser på trä­nar­nas verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.