Lands­la­get mö­ter Wa­les på Olym­pi­a­sta­di­on

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Det blir match mot Wa­les i Na­tions Le­a­gue på Olym­pi­a­sta­di­on den 3 sep­tem­ber, men ut­an publik på grund av co­ro­na­vi­ruspan­de­min. Boll­för­bun­det ha­de an­sökt om spe­ci­al­till­stånd från de fins­ka myn­dig­he­ter­na för att mat­chen skul­le kun­na ge­nom­fö­ras. Myn­dig­he­ter­na bi­föll Boll­för­bun­dets an­sö­kan som gör det möj­ligt för spe­lar­na att re­sa in och ut från Fin­land ut­an att be­hö­va sit­ta i ka­ran­tän.

– Ue­fas re­gel­verk är oer­hört strikt då det gäl­ler la­gen. De le­ver i en egen bubb­la i så­väl Fin­land som i and­ra län­der. Just det­ta spe­la­de en av­gö­ran­de roll då vi be­vil­ja­des spe­ci­al­till­stånd, sä­ger Boll­för­bun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Mar­co Ca­sag­ran­de.

Fin­land mö­ter Ir­land bor­ta sjät­te sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.