Sport­chef: ”Vill byg­ga la­get runt Mes­si”

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-AFP

Ing­en Lio­nel Mes­si på ons­da­gens trä­ning. Men Bar­ce­lo­na tror och hop­pas på su­per­stjär­nan i fram­ti­den.

– Mes­si har in­te in­for­me­rat oss om att han in­te skul­le dy­ka upp på trä­ning­en, sä­ger sport­che­fen Ra­mon Pla­nes på en press­kon­fe­rens.

– Men all kom­mu­ni­ka­tion kom­mer att ske mel­lan de två par­ter­na (klub­ben och spe­la­ren) och av re­spekt vill vi in­te ut­ta­la oss om vad som sägs. Vi läg­ger all vår ener­gi på den här di­a­lo­gen. Vi vill byg­ga la­get runt ho­nom, fort­sät­ter sport­che­fen.

Bar­ce­lo­na upp­ges va­ra i chock ef­ter att Mes­si bett om att få läm­na klub­ben. På tis­dags­kväl­len rap­por­te­ra­de fle­ra me­di­er att ar­gen­ti­na­ren trött­nat på si­tu­a­tio­nen i Bar­ce­lo­na och att han be­gärt att få lö­sas ut från sitt kon­trakt, som går ut näs­ta som­mar.

En­ligt upp­gif­ter vill 33-åring­en av­slu­ta sitt kon­trakt ge­nom att ut­nytt­ja en klau­sul som gör att han kan bry­ta kon­trak­tet och läm­na gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.