Rol­fö sköt Wolfs­burg till CL-fi­nal

Det var in­te svens­kan Fri­do­li­na Rol­fös vack­ras­te mål. Men det var ett av de all­ra vik­ti­gas­te. Hen­nes 1–0 mot Bar­ce­lo­na skic­ka­de Wolfs­burg till fi­nal i Cham­pi­ons Le­a­gue. – Det sä­ger en hel del om klub­ben att vi lyc­kas vin­na även om vi in­te gjor­de vår bäst

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Wolfs­burg är klart för klub­bens femte fi­nal i Cham­pi­ons Le­a­gue ef­ter tis­dags­kväl­lens se­ger mot Bar­ce­lo­na i spans­ka San Se­bastián. På sön­dag vän­tar vin­na­ren i den and­ra, helfrans­ka, se­mi­fi­na­len mel­lan de se­nas­te fy­ra årens vin­na­re Lyon, och Pa­ris Saint-Ger­main.

Fri­do­li­na Rol­fö dröm­mer om att änt­li­gen pe­ta ner Lyon från fot­bollstro­nen.

– Det är svårt att ve­ta re­dan nu vad som krävs i fi­na­len men jag tyc­ker att vi är väl­digt star­ka fy­siskt. För­hopp­nings­vis är vi star­ka­re än dem (Lyon) över 90 mi­nu­ter, sä­ger Rol­fö i den of­fi­ci­el­la se­gerin­ter­vjun.

”Känns otro­ligt”

Un­der se­mi­fi­na­lens 57 förs­ta match­mi­nu­ter bjöd dä­re­mot in­te Wolfs­burg på sär­skilt im­po­ne­ran­de fotboll. Den tys­ka gi­gan­ten ha­de för­tviv­lat svårt att få grepp om mat­chen, stres­sa­de bå­de av Bar­ce­lo­nas flin­ka kort­pass­nings­spel och av den höga spans­ka pres­sen.

I den 58:e var allt så­dant än­då glömt. Sven­ja Huth fick bol­len till hö­ger om straff­om­rå­det, slog in den lågt fram­för mål och fick se Bar­ce­lo­nas Andrea Pe­rei­ra ren­sa bol­len rakt upp i luf­ten. Wolfs­burgs Ewa Pa­jor för­sök­te sig på en cy­kelspark, men fick ing­en or­dent­lig träff. Det gjor­de desto mind­re då bol­len i stäl­let ham­na­de fram­för föt­ter­na på Fri­do­li­na Rol­fö som ha­de en en­kel match att tryc­ka in 1–0 från en halv­me­ter.

Så många fler väl­digt kla­ra mål­chan­ser ha­de in­te Wolfs­burg un­der se­mi­fi­na­len, men Rol­fös full­träff räck­te för att säk­ra fi­nal­plat­sen.

– Det känns otro­ligt, vi är väl­digt gla­da över re­sul­ta­tet och över att ha nått fi­na­len, sä­ger Rol­fö.

– Det sä­ger en hel del om klub­ben, att al­la vill vin­na och har en stark vinnar­men­ta­li­tet. Det var verk­li­gen ett styr­ke­be­sked, även om vi in­te gjor­de vår bäs­ta match i dag så lyc­ka­des vi vin­na. Vi ha­de li­te tur, men jag är än­då väl­digt stolt över att vi kla­ra­de det.

Norsk dub­bel­miss

För Bar­ce­lo­na var det in­te myc­ket till tröst att det mesta i spe­let im­po­ne­ra­de, när ef­fek­ti­vi­te­ten in­te gjor­de det.

Nors­kan Ca­ro­li­ne Gra­ham Han­sen ha­de två rik­tigt bra chan­ser att gö­ra mål. I den 41:a mi­nu­ten gjor­de hon det mesta rätt när hon dribb­la­de sig in i straff­om­rå­det och sköt, men fick se bol­len slin­ka strax ut­an­för stol­pen.

Ett än­nu bätt­re lä­ge fick hon i den 51:a mi­nu­ten, när hon blev helt fri­spe­lad av Jen­ni­fer Her­mo­so. Men trots helt öp­pet lä­ge mot mål­vak­ten fick nors­kan av nå­gon an­led­ning för sig att le­ta pass­ning i stäl­let för skott, och chan­sen gick om in­tet.

Bar­ce­lo­na ha­de också go­da skäl att hy­sa visst agg mot do­ma­ren re­dan i den 13:e mi­nu­ten. Då stud­sa­de en hör­na upp på Wolfs­burgs­bac­ken Kat­hrin Hendrichs ut­sträck­ta arm, och an­språ­ken på straffspar­k var in­te svå­ra att för­stå.

FOTO: GABRI­EL BOUYS/LEH­TIKU­VA-AFP

Fri­do­li­na Rol­fö fi­rar ef­ter sitt mat­ch­avgö­ran­de 1–0-mål i Cham­pi­ons Le­a­gue-se­mi­fi­na­len mot Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.