För­lust­mat­chen som en då­lig dejt

Det blev ing­et lyc­kat gen­rep in­för US Open för den för­ra ten­ni­set­tan Se­re­na Wil­li­ams. Hon blev ut­sla­gen i New York i and­ra om­gång­en ef­ter en and­ra lång­kö­ra­re.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-AFP

Gre­kis­kan Ma­ria Sak­ka­ri vann tre­se­ta­ren med 5–7, 7–6 (7–5), 6–1 ef­ter 2.17 tim­mar och får i kvarts­fi­na­len mö­ta Jo­han­na Kon­ta, Stor­bri­tan­ni­en.

Den 38-åri­ga ame­ri­kans­kan, tred­je­see­dad i tur­ne­ring­en, ha­de in­te till­räck­ligt med kraf­ter för att slå den 13-see­da­de gre­kis­kan. In­te ef­ter att ha spe­lat i när­ma­re tre tim­mar (2.48) två da­gar ti­di­ga­re, mot kval­spe­la­ren Aran­txa Rus. Det var Wil­li­ams längs­ta match på åt­ta år.

– Det var tufft, jag bor­de ha vun­nit och det finns inga ur­säk­ter, sä­ger Wil­li­ams ef­ter för­lus­ten mot Sak­ka­ri.

– Det var som att för­sö­ka gö­ra sig av med en kil­le man dej­tar och det in­te fun­kar med, det var vad jag för­sök­te med där ute på ba­nan. Det var fru­stre­ran­de.

Tids­straf­fad

I mat­chen mot Sak­ka­ri gjor­de Wil­li­ams sju dub­bel­fel och vann ba­ra 66 pro­cent av si­na första­ser­var. Ef­ter att ha för­lo­rat and­ra set släng­de hon sin rac­ket över ax­eln upp på den tom­ma läk­ta­ren bakom sig.

Hon tap­pa­de också hu­mö­ret när do­ma­ren gav hen­ne ett tids­straff för lång­samt spel.

– Jag skul­le ba­ra gå och häm­ta min hand­duk. Det är in­te rätt­vist. Du gav mig ing­en var­ning. Och jag är fak­tiskt en rik­tigt snabb spe­la­re. Näs­ta gång mås­te du var­na mig först. Jag är trött på det här, sa­de Wil­li­ams fru­stre­rat.

Nor­malt bru­kar boll­kal­lar­na ser­va spe­lar­na med hand­du­kar, men un­der co­ro­na­pan­de­min får spe­lar­na själ­va an­sva­ra för si­na hand­du­kar.

Fick kramp

I slu­tet av mat­chen fick Wil­li­ams också kramp­kän­ning­ar.

– Jag bör­ja­de kram­pa, men bor­de in­te ens ha ham­nat i den si­tu­a­tio­nen. Men det blev en men­tal grej när man bör­ja­de tän­ka att man har vun­nit mat­chen och be­nen re­dan är tröt­ta, och så blir de ba­ra mer tröt­ta.

Om 1,5 vec­ka star­tar US Open. Då sik­tar den 23-fal­di­ga grand slam­vin­na­ren Wil­li­ams på en ny ti­tel, hon vann se­nast 2015 och blev då tur­ne­ring­ens älds­ta vin­na­re.

– Jag mås­te nu för­sö­ka klu­ra ut hur jag ska kun­na vin­na så­na här mat­cher, sä­ger Wil­li­ams.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.