Könsupp­de­la­de Sil­ver­björ­nar skro­tas i Ber­lin

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TT

Pri­ser­na bäs­ta kvinn­li­ga skå­de­spe­la­re och bäs­ta man­li­ga skå­de­spe­la­re blir fram­ö­ver ett pris på Ber­lins filmfes­ti­val, med­de­lar fes­ti­va­lens ar­ran­gö­rer.

Skä­let är att fes­ti­val­led­ning­en vill und­vi­ka hi­e­rar­ki mel­lan män och kvin­nor. Från och med näs­ta år kom­mer fes­ti­va­len en­bart att de­la ut en Sil­ver­björn för bäs­ta hu­vud­roll och en för bäs­ta bi­roll.

Skrot­ning­en av könsupp­de­la­de pri­ser är ”en sig­nal till film­in­du­strin om ett mer ge­nus­käns­ligt tän­kan­de”, me­nar fes­ti­val­che­fer­na Ma­ri­et­te Ris­sen­beck och Car­lo Chat­ri­an i ett ut­ta­lan­de.

Ber­lins filmfes­ti­val är till­sam­mans med Can­nes och Venedigs mot­sva­rig­he­ter en av årets höjd­punk­ter i den eu­ro­pe­is­ka film­bran­schen. Så­väl filmfes­ti­va­len i Can­nes som den i Venedig de­lar ut pris till bäs­ta skå­de­spe­la­re och skå­de­spe­lers­ka.

FOTO: MI­CHAEL SOHN/TT-AP

Pau­la Be­er vann en Sil­ver­björn i ka­te­go­rin bäs­ta kvinn­li­ga skå­de­spe­la­re vid Ber­lins filmfes­ti­val ti­di­ga­re i år. Vid näs­ta års fes­ti­val kom­mer en­dast pri­set bäs­ta skå­de­spe­la­re att de­las ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.