Tur­kis­ka Cho­ramu­se­et blir mos­ké

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Tur­ki­ets pre­si­dent Er­doğan har be­slu­tit att världs­ar­vet Cho­ramu­se­et i Istan­bul görs om till mos­ké.

Ka­te­dra­len Ha­gia So­fia i Tur­ki­et gjor­des i som­ras om till mos­ké, vil­ket upp­märk­sam­ma­des stort in­ter­na­tio­nellt. Nu hän­der sam­ma sak med världs­ar­vet Cho­ramu­se­et, skri­ver Kul­tur­nytt i Sve­ri­ges Ra­dio. Be­slu­tet är fat­tat av Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­doğan.

Mu­se­et, som nu kal­las Ka­riyé­mos­kén, lig­ger i Istan­buls hi­sto­ris­ka kvar­ter och är upp­ta­get på Une­scos lis­ta över världs­arv. Bygg­na­den upp­för­des på 400-ta­let och blev en mos­ké un­der det Ot­to­mans­ka ri­ket på 1500-ta­let. Un­der den tur­kis­ka re­pu­bli­ken fick mos­kén 1945 sta­tus som mu­se­um. Med sin by­san­tins­ka 1300-talsmo­sa­ik är den en vik­tig kul­tur­arvs­bygg­nad i histo­ri­en om det By­san­tins­ka ri­ket.

Pre­si­dent Er­doğan har det se­nas­te året fat­tat fle­ra be­slut för att åter­uppli­va ide­al från det Ot­to­mans­ka ri­ket. Många kul­tur­arvs­fors­ka­re oro­ar sig över att det krist­na kul­tur­ar­vet i Tur­ki­et kom­mer att bli mer otill­gäng­ligt för fors­ka­re och be­sö­ka­re.

FOTO: EM­RAH GU­REL/TT-AP

Cho­ramu­se­et kal­las nu­me­ra för Ka­riyé­mos­kén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.