Pris­vin­na­re ställs ut på We­eGee

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

Lyc­kad de­sign är värd sitt pris och också syn­lig­het. Så re­so­ne­rar man på ut­ställ­nings­cent­ret We­eGee i Ha­galund och ord­nar den förs­ta De­sign Fo­rum Fin­land Awards-ut­ställ­ning­en. Här pre­sen­te­ras pris­vin­nar­na Ilk­ka Sup­pa­nen som till­de­lats Kaj Franck-pri­set och årets unga de­sig­ner Ma­ti­as Li­i­ma­tai­nen. Med finns också de fö­re­tag som be­lö­nats i Fen­nia Pri­ze 20-täv­ling­en för att de an­vän­der de­sign på ett lyc­kat sätt i sin verk­sam­het.

In­red­nings­ar­ki­tek­ten Ilk­ka Sup­pa­nen är känd för si­na möb­ler, lam­por och glas­före­mål, som re­pre­sen­te­rar en ele­gant, luf­tig och av­ska­lad stil. Han till­de­la­des de­sign­pri­set för sitt livs­verk. Ke­ra­mi­kern Ma­ti­as Li­i­ma­tai­nen (född 1989) val­des till årets unga form­gi­va­re för si­na per­son­li­ga och rik­li­ga ar­be­ten, som dels är konst, dels de­sign. Han till­ver­kar över­ras­kan­de fi­gu­rer, smyc­ken och ar­ma­tu­rer.

Ut­ställ­ning­en är en del av Helsin­ki De­sign Week och vi­sas i Wirk­ka­la­sa­len fram till den 6 sep­tem­ber. Fritt in­trä­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.