Dis­kus­sion om trygg­het förs på web­ben

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

Es­bo­da­gens fi­ras lör­da­gen den 29 au­gusti och en del av pro­gram­met sänds vir­tu­ellt på web­ben. Ett av des­sa eve­ne­mang hand­lar om sä­ker­het i var­da­gen och om hur var och en kan bi­dra till den.

Sä­ker­het i var­da­gen dis­ku­te­ras un­der led­ning av Un­na Leh­ti­puu. I dis­kus­sio­nen del­tar sä­ker­hets­chef Pe­tri Häk­ki­nen på Es­bo stad, pla­ne­ra­re Ou­ti Sa­lo vid Väst­ra Ny­lands rädd­nings­verk, pro­fes­sor i cy­ber­sä­ker­het Jar­no Lim­néll vid Aal­to-uni­ver­si­te­tet och kom­mis­sa­rie Han­nu Väänä­nen vid po­lis­in­rätt­ning­en i Väst­ra Ny­land.

Web­be­ve­ne­mang­et Sa­fe Espoo – Tryg­ga din dag sänds di­rekt från ser­vice­tor­get i Ka­la­jär­vi, men all­män­he­ten kan föl­ja dis­kus­sio­nen på web­ben, del­ta i chat­ten och skic­ka in frå­gor på för­hand till ex­per­ter­na.

Sänd­ning­en bör­jar kloc­kan 11 på adres­sen me­di­a­ser­ver.fi/li­ve/espoo. En in­spel­ning pub­li­ce­ras se­na­re på Es­bo stads Youtu­be­ka­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.