Ja­ni To­i­va­nen öpp­nar ja­panskt vid Sa­lu­tor­get

Hufvudstadsbladet - - Mat & Dryck - HBL

Ja­ni To­i­va­nen, en av Fin­lands in­ter­na­tio­nellt sett mest fram­gångs­ri­ka köks­che­fer, har åter­vänt till Helsing­fors för att i sam­ar­be­te med Fi­nan­ci­er Group öpp­na po­pup-re­stau­rang­en Aki vid Sa­lu­tor­get.

To­i­va­nen har ti­di­ga­re job­bat på No­ma i Kö­pen­hamn och lett pro­dukt­ut­veck­ling­en på Inua i To­kyo.

”Jag har un­der de tre se­nas­te åren rest runt i Ja­pan och fått träf­fa många ex­per­ter. Nu vill ha ta med mig den kun­ska­pen till Fin­land och kom­bi­ne­ra det ja­pans­ka kö­ket med fins­ka rå­va­ror”, sä­ger To­i­va­nen.

Aki är ja­pans­ka och be­ty­der för­u­tom höst också klar och strå­lan­de. Re­stau­rang­en öpp­nar den 10 sep­tem­ber och kom­mer ba­ra att ver­ka i två må­na­der.

■ FOTO: TU­UK­KA KOSKI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.