Po­li­sen ger in­te till­stånd för an­ti-islampro­test

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Po­li­sen i Mal­mö har med hän­vis­ning till risk för ord­ning och sä­ker­het be­slu­tat att man var­ken tillå­ter den dans­ka ex­trem­hö­ger­po­li­ti­kern Rasmus Pa­lu­dan el­ler konst­nä­ren Dan Park att ord­na si­na de­mon­stra­tio­ner om islams fa­ror.

”Vi på po­li­sen står upp för al­la män­ni­skors li­ka vär­de och vär­nar al­la män­ni­skors trygg­het och sä­ker­het. Vi mås­te ta hän­syn till sä­ker­he­ten för bå­de ar­ran­gör, del­ta­ga­re och med­bor­ga­re. Där­för ser vi in­te att vi har nå­gon möj­lig­het att be­vil­ja till­stånd”, sä­ger Mat­ti­as Sig­frids­son, till­för­ord­nad chef för po­lis­om­rå­de Mal­mö på po­li­sens hem­si­da.

Po­li­sen ha­de re­dan en tid job­bat med en an­sö­kan om att få ord­na en an­ti-islamsk de­mon­stra­tion i an­slut­ning till mos­kén i Mal­mö på fre­dag för att ”ta­la om isla­mi­se­ring­en i Nor­den och dess ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser” och en pro­test mot islam.

”Men det har bland an­nat bli­vit känt att Rasmus Pa­lu­dan, le­da­re för det dans­ka hö­gerex­tre­ma par­ti­et Stram kurs, på en av des­sa skul­le brän­na ko­ra­nen inlin­dad i bacon”, skri­ver po­li­sen.

Sig­frids­son sä­ger till tid­ning­en Syd­svens­kan att be­slu­tet in­te hand­lar om att po­li­sen vill stop­pa de­ras åsik­ter el­ler nå­gon pro­vo­ce­ran­de ko­ran­brän­ning.

Bå­de Pa­lu­dan och Park har fle­ra gång­er dömts för hets mot folk­grupp.

FOTO: HEN­NING BAG­GER/LEH­TIKU­VA-AFP

Rasmus Pa­lu­dan, som le­der det dans­ka hö­gerex­tre­ma par­ti­et Stram Kurs, får in­te hål­la sin an­ti-islampro­test i Mal­mö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.