Enor­ma pro­tes­ter i Be­la­rus – många grip­na

Lu­ka­sjen­ko sat­te in elittrup­per mot de­mon­stran­ter

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NA-LE­NA LAURéN HBL:s med­ar­be­ta­re i Ryss­land an­na-le­na.lau­ren@ksf­me­dia.fi

Ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor ström­ma­de på sön­da­gen ut på ga­tor­na i Minsk för att krä­va pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­kos av­gång och ny­val. Fle­ra me­di­er gör be­döm­ning­en att om­kring 100 000 män­ni­skor del­tog i pro­tes­ter­na. Många vif­ta­de med op­po­si­tio­nens röd­vi­ta flag­ga.

Den dik­ta­to­ris­ke pre­si­den­ten Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko slog till­ba­ka ge­nom att än en gång sän­da ut svart­kläd­da sol­da­ter ur in­ri­kesmi­ni­s­te­ri­ets elittrup­per. På kväl­len ha­de långt över hund­ra per­so­ner gri­pits.

Makt­kam­pen i Be­la­rus ser ut att bli lång, skri­ver An­na-Le­na Laurén i sin ana­lys.

”En le­da­re som bar­ri­ka­de­rar sig mot sitt eget folk kan knap­past över­le­va på sikt. Det be­ty­der in­te att Lu­ka­sjen­ko in­te kom­mer att för­sö­ka, i sista hand ge­nom att kal­la in rys­ka trup­per.”

Även om Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin just nu ut­lo­var Lu­ka­sjen­ko mi­li­tär hjälp så kän­ner Kreml ing­en lo­ja­li­tet med ho­nom.

”Kreml kän­ner lo­ja­li­tet en­bart med si­na eg­na in­tres­sen. Lu­ka­sjen­ko har man länge be­trak­tat som en pa­ra­sit”, skri­ver Laurén.

Det en­da som spe­lar nå­gon roll när det gäl­ler de­mon­stra­tio­ner är hur länge de fort­går. För att de ska ha nå­gon som helst fram­gång mås­te de dels va­ra till­räck­ligt sto­ra. Men fram­för allt mås­te de på­gå länge.

En dik­ta­tor el­ler kor­rupt le­da­re går ald­rig ut­an strid. I Ukrai­na på­gick de­mon­stra­tio­ner­na i drygt två må­na­der in­nan pre­si­den­ten Vik­tor Ja­nu­ko­vytj drog si­na slut­sat­ser och flyd­de till Ryss­land.

Att pro­tes­ter­na ham­nar högt på ny­hets­a­gen­dan är mo­ra­liskt av­gö­ran­de för de­mon­stran­ter­na. Nå­got som Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko ut­märkt väl för­står. Det är där­för han har från­ta­git en stor del av de ut­länds­ka jour­na­lis­ter­na de­ras ac­kre­di­te­ring. Fle­ra har de­por­te­rats, bland dem svens­ka Da­gens Ny­he­ters Paul Han­sen.

Be­vak­ning­en har än­då fort­satt, tack va­re de be­la­ru­sis­ka ny­hets­me­di­er­na tut.by och Nex­ta. Den tid då det gick att stop­pa in­for­ma­tions­flö­den ge­nom att skic­ka ut ut­länds­ka jour­na­lis­ter är för­bi. Det be­vi­sar vi­de­o­fil­mer­na från sön­da­gens de­mon­stra­tion, med gi­gan­tis­ka folk­mas­sor som un­der ett hav av röd­vi­ta be­la­ru­sis­ka flag­gor ro­par ”Av­gå!” på ga­tor­na i Minsk.

Kam­pen i Be­la­rus mel­lan fol­ket och dik­ta­torn har böl­jat fram och till­ba­ka. Först såg det ut som att Lu­ka­sjen­kos våld­sam­ma miss­han­del av de­mon­stran­ter­na nat­ten till den 10 au­gusti skul­le kvä­sa pro­tes­ter­na. Se­dan gjor­de rö­rel­sen en kraft­full come­back. Dels med en gi­gan­tisk ma­ni­fes­ta­tion den 16 au­gusti då över hund­ra­tu­sen be­la­ru­si­er kräv­de

Lu­ka­sjen­kos av­gång i Minsk. Dels – vil­ket var än­nu vik­ti­ga­re – med de stat­li­ga fa­bri­ker­nas ar­be­tar­strej­ker. Ing­en som såg Lu­ka­sjen­kos an­sik­te då fa­briks­ar­be­tar­na, hans eg­na väl­ja­re, ro­pa­de ”AV­GÅ!” åt ho­nom kan glöm­ma det. En för­öd­mju­kad, stu­kad dik­ta­tor.

Men Lu­ka­sjen­ko slog till­ba­ka. På fle­ra fa­bri­ker har nu ar­be­tar­na åter­gått till job­bet. Så kal­la­de Lu­ka­sjen­ko-sup­port­rar – i prak­ti­ken stat­ligt an­ställ­da – har trans­por­te­rats till hu­vud­sta­den där de har hål­lit mot­de­mon­stra­tio­ner. I går var tu­sen­tals OMON-sol­da­ter (sol­da­ter ur in­ri­kesmi­ni­s­te­ri­ets elittrup­per, spe­ci­al­ut­bil­da­de för att slå ner pro­tes­ter) ute på ga­tor­na i Minsk. Nå­gon miss­han­del ha­de un­der da­gen in­te re­gi­stre­rats – Lu­ka­sjen­ko har helt klart in­sett att den slår till­ba­ka mot ho­nom själv. I stäl­let grep man minst 125 per­so­ner.

Dik­ta­torn för­sö­ker nu få över­ta­get ge­nom va­pen­skram­mel och skräm­sel­tak­tik. Själv­stän­dig­hets­tor­get är av­stängt och ge­nom sta­den kör hårt kra­val­l­ut­rus­ta­de sol­da­ter och spär­rar av vägar­na. Den obe­ro­en­de be­la­ru­sis­ka Te­le­gram-ka­na­len Nex­ta vi­sar fil­mer av strids­vagn­sko­lon­ner som kör in i Minsk. I sitt pre­si­dent­pa­lats har dik­ta­torn själv bar­ri­ka­de­rat sig bakom sol­da­ter och po­li­ser för att fi­ra sin fö­del­se­dag. De­mon­stran­ter­na för­sö­ker ta sig till pa­lat­set för att fred­ligt gra­tu­le­ra ho­nom ge­nom att krä­va hans av­gång, men hålls på av­stånd av sol­da­ter­na.

En le­da­re som bar­ri­ka­de­rar sig mot sitt eget folk kan knap­past över­le­va på sikt. Det be­ty­der in­te att Lu­ka­sjen­ko in­te kom­mer att för­sö­ka, i sista hand ge­nom att kal­la in rys­ka trup­per. Vla­di­mir Pu­tin och Lu­ka­sjen­ko kom­mer att träf­fas den här vec­kan, och Pu­tin har re­dan med­de­lat att rys­ka trup­per står i be­red­skap för att sän­das till Be­la­rus.

Även om Pu­tin just nu ut­lo­var Lu­ka­sjen­ko mi­li­tär hjälp så kän­ner Kreml ing­en lo­ja­li­tet med Lu­ka­sjen­ko. Kreml kän­ner lo­ja­li­tet en­bart med si­na eg­na in­tres­sen. Lu­ka­sjen­ko har man länge be­trak­tat som en pa­ra­sit.

När ar­me­ni­er­na gjor­de re­vo­lu­tion val­de Moskva att stö­da de­mon­stran­ter­na. Att Ryss­land skul­le gå in i Be­la­rus för att stö­da Lu­ka­sjen­ko är fullt möj­ligt och ingen­ting som Pu­tin tve­kar in­för. Allt be­ror på vil­ken häst han be­slu­tar sig för att hål­la på.

Vän­ta er en ny de­mon­stra­tion se­nast på sön­dag.

FO­TO: LEHTIKUVA-AFP-TUT.BY

FO­TO: SER­GEI GAPON/LEHTIKUVA-AFP

Ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor ström­ma­de åter­i­gen ut på ga­tor­na i Minsk på sön­da­gen. De krä­ver att Be­la­rus pre­si­dent ■ Alek­sandr Lu­ka­sjen­kos av­går och att nya val hålls. Över 100 per­so­ner greps.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.