Vinst på ti­o­tals mil­jo­ner eu­ro till spe­la­re i Lo­i­maa

Lil­la Lo­i­maa, en stad med 16 000 in­vå­na­re i Egent­li­ga Fin­land, har en färsk lot­to­mil­jo­när. Och det är in­te frå­gan om nå­gon li­ten sum­ma: 34,9 mil­jo­ner eu­ro.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIA HOLMLUND

Den ti­on­de störs­ta pot­ten för Fin­lands del i Eu­ro­jack­pot gick till en per­son i Lo­i­maa. Mil­jo­nä­ren spe­la­de sin rad på K-Ci­ty­mar­ket i den lil­la sta­den i fre­dags. Vin­na­ren kom­mer att be­hö­va av­häm­ta vins­ten från spel­mo­no­pol­bo­la­get Ve­ikkaus hu­vud­kon­tor i Nor­ra Ha­ga i Helsing­fors. Det be­ror på att hen in­te an­vän­de sig av bo­la­gets kort vid tipp­ning­en.

Det lå­ter kanske osan­no­likt, men det är in­te förs­ta gång­en en jät­te­pott gått till just Lo­i­maa. I feb­ru­a­ri för två år se­dan de­la­de fem per­so­ner på 90 mil­jo­ner eu­ro. Då räck­te det tre må­na­der in­nan nå­gon dök upp på hu­vud­kon­to­ret för att lö­sa ut vins­ten. Lo­i­maa lig­ger cir­ka två tim­mars kör­tid från Helsing­fors. Den som in­te lö­ser ut sum­man in­om ett år går mis­te om den.

Någ­ra kanske än­nu minns att al­la ti­ders jät­te­vinst i Eu­ro­jack­pot gick till 50 per­so­ner i Si­i­lin­jär­vi i au­gusti i fjol. Sum­man de de­la­de på var 92 mil­jo­ner eu­ro.

”Jag trod­de jag läst fel”

Att vin­na en stor sum­ma peng­ar kan va­ra om­tum­lan­de upp­le­vel­se. Det be­rät­ta­de en då 40-årig helsing­for­sa­re för HBL 2013.

– När jag fick re­da på att jag vun­nit ömsom grät jag, skrat­ta­de, ska­ka­de och gick ige­nom al­la käns­lor i mitt käns­lo­re­gis­ter, sa­de man­nen.

Sam­ti­digt var han oro­lig för att män­ni­skor skul­le för­sö­ka ut­nytt­ja ho­nom på grund av hans sto­ra för­mö­gen­het. Han hop­pa­des ock­så att peng­ar­na in­te skul­le på­ver­ka ho­nom.

– Jag hop­pas in­ner­ligt att jag in­te för­änd­ras, åt­minsto­ne in­te till det säm­re.

För en an­nan man, som HBL in­ter­vju­a­de 2011, kom vins­ten som en chock.

– Jag satt på job­bet och skul­le be­ta­la en räk­ning på in­ter­net­ban­ken. Då såg jag att det ha­de kom­mit in peng­ar på kon­tot. Tvåtu­sen eu­ro läs­te jag och tänk­te men det här pas­sar ju bra di­rekt ef­ter se­mestern. Men så läs­te jag en gång till. Jag trod­de jag läst fel.

Kol­le­ger­na fick lov att ve­ri­fi­e­ra att det fak­tiskt stod 2,17 mil­jo­ner eu­ro.

I in­ter­vjun såg man­nen prag­ma­tiskt på sin vinst.

– Pro­ble­men mins­kar om du är eko­no­miskt obe­ro­en­de och in­te be­hö­ver fun­de­ra var du ska få lim­pa för da­gen. Men nå­gon ab­so­lut lyc­ka ger peng­ar in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.