Ban­di­dos fi­ra­de kvarts­se­kel med fest i Sör­näs

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

I fre­dags stod det klart att MC­klub­ben Ban­di­dos ha­de hyrt in sig i den gam­la pann­hal­len i Sö­der­vik i Sör­näs för att fi­ra klub­bens 25-års­ju­bi­le­um. Fest­pla­ner­na av­slö­ja­des ef­ter att Ban­di­dos lät spän­na upp en fle­ra me­ter hög re­klamaf­fisch med sin lo­go ut­an­för den gam­la pann­hal­len.

Helsing­fors stads fas­tig­hets­bo­lag ha­de hyrt ut hal­len för fes­ten ut­an att ve­ta vil­ket säll­skap som skul­le fi­ra i lo­ka­len. Centralkri­mi­nal­po­li­sen klas­si­fi­ce­rar Ban­di­dos som ett kri­mi­nellt gäng med kopp­ling­ar till or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het.

Ban­di­dos fö­del­se­dags­par­ty ska än­då ha för­löpt lugnt ur po­li­sens syn­vin­kel. Kom­mis­sa­rie Esa Pen­na­nen sä­ger till STT att han in­te är med­ve­ten om någ­ra pro­blem med kopp­ling till fes­ten.

Ban­di­dos är det störs­ta MCgäng­et i Fin­land och har en­ligt Centralkri­mi­nal­po­li­sen verk­sam­het på åt­minsto­ne 15 or­ter.

Or­ga­ni­sa­tio­nen har 13 lo­kalav­del­ning­ar i Fin­land och cir­ka 240 med­lem­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.