Bråd natt för po­li­sen i Ma­ri­e­hamn

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

”Den­na se­na au­gus­ti­natt var ett svart ka­pi­tel i po­li­sens dygns­rap­por­ter och vi kan kon­sta­te­ra att po­lis­re­sur­ser­na stund­tals in­te rik­tigt räck­te till”, skri­ver Ålandspo­li­sen ef­ter en natt med många ut­ryck­ning­ar.

Po­li­sen rap­por­te­rar drygt 30 upp­drag un­der lör­da­gen och nat­ten mot sön­da­gen. I sam­band med en krogs­täng­ning upp­stod en­ligt po­li­sen tu­mult mel­lan fle­ra per­so­ner. Det ut­myn­na­de i att en per­son ja­ga­des med kniv längs Ny­ga­tan i cen­tra­la Ma­ri­e­hamn. ”Po­li­ser kun­de lug­na si­tu­a­tio­nen och en­dast lind­ri­ga per­sonska­dor hann upp­stå”, skri­ver po­li­sen.

Un­der ef­ter­nat­ten an­mäl­des att en per­son ha­de bli­vit kniv­sku­ren i an­sik­tet och ar­men av en okänd gär­nings­man i Ma­ri­e­hamn. ”En per­son har iden­ti­fi­e­rats. Ären­det ut­reds som för­sök till grov miss­han­del”.

Vi­da­re rap­por­te­rar po­li­sen att man i sam­band med en patrul­le­ring på­träf­fa­de ”en per­son i en park som in­ne­ha­de knog­järn med kniv och hul­ling, allt­så ett fö­re­mål som är äm­nat för att ska­da”. Sam­ma per­son miss­tänks ock­så för straff­bart bruk av nar­ko­ti­ka.

Po­li­sen ut­re­der ett fall där yt­ter­li­ga­re tre per­so­ner miss­hand­la­des på Torg­ga­tan av en man. Ock­så ett an­nat fall av miss­tänkt miss­han­del i cen­tra­la Ma­ri­e­hamn ut­reds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.