Nerv­gif­tet No­vitjoks ska­pa­re: Kreml för­sök­te mör­da Na­val­nyj

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NA-LE­NA LAURéN an­na-le­na.lau­ren@ksf­me­dia.fi

Den rys­ka ke­mis­ten Vla­di­mir Ug­lev tror in­te att Alek­sej Na­val­nyj har för­gif­tats med No­vitjok, som an­vän­des mot Sergej och Ju­lia Skri­pal i Stor­bri­tan­ni­en 2018. Det var Ug­lev som ska­pa­de nerv­gif­tet på 1970-ta­let. Han är dock över­ty­gad om att rys­ka sä­ker­hets­tjäns­ten är skyl­dig.

– Om det var No­vitjok är det in­te san­no­likt att Alek­sej Na­val­nyj ha­de över­levt. I var­je fall om han fick det i sig via te, sä­ger Vla­di­mir Ug­lev per te­le­fon till HBL.

Ug­lev är ke­mis­ten bakom nerv­gif­tet No­vitjok, ett sam­lings­namn för en grupp nerv­gif­ter som ut­veck­la­des i hem­lig­het på ett sov­je­tiskt la­bo­ra­to­ri­um på 1970-ta­let. När Sergej och Ju­lia Skri­pal för­gif­ta­des med No­vitjok i Stor­bri­tan­ni­en år 2018 sa­de Ug­lev i en in­ter­vju att det tro­li­gen var rys­ka sä­ker­hets­tjäns­ten som stod bakom.

Ock­så i fal­let Na­val­nyj tror han att rys­ka sä­ker­hets­tjäns­ten är skyl­dig. Han tviv­lar dock på att gif­tet till­hör grup­pen No­vitjok.

– Skri­pals blev för­gif­ta­de ge­nom hu­den, Na­val­nyj av allt att dö­ma via sitt te. Om man får i sig gif­tet ge­nom att sväl­ja det får man sym­tom myc­ket snab­ba­re. Na­val­nyj ha­de in­te hun­nit till flyg­plan­strap­pan och han ha­de knap­past över­levt, sä­ger Vla­di­mir Ug­lev.

Att Na­val­nyj över­lev­de kan han i förs­ta hand tac­ka pi­lo­ten för, en­ligt Ug­lev. Om pi­lo­ten in­te ha­de lan­dat pla­net mel­lan Tomsk och Omsk ut­an flu­git vi­da­re till Moskva ha­de Na­val­nyj in­te kla­rat sig. Det har ock­så vi­sat sig att lä­kar­na i Omsk, som väg­ra­de er­kän­na att Na­val­nyj var för­gif­tad, sam­ti­digt gav ho­nom mot­gif­tet atro­pin – sam­ma mot­gift som lä­kar­na i Tyskland be­hand­la­de ho­nom med. En­ligt obe­ro­en­de Dozjds upp­gif­ter tac­ka­de Na­val­nyjs fru Ju­lia Na­val­na­ja in­of­fi­ci­ellt lä­kar­na i Omsk för de­ras ar­be­te. Na­val­nyj

ha­de in­te ha­de över­levt ut­an de­ras vård.

Sam­ti­digt vil­le de in­te ge ho­nom till­stånd att fly­ga till Tyskland – av allt att dö­ma ut­sat­ta för hård ut­om­stå­en­de press. Att det är Kreml som står bakom at­ten­ta­tet mot Na­val­nyj hål­ler Ug­lev för själv­klart.

– Vem dö­da­de Bo­ris Nemtsov? Vem dö­da­de al­la and­ra op­po­si­tio­nel­la? Det här har sta­ten syss­lat med se­dan 1917, sä­ger han.

Vil Mir­za­ja­nov, ock­så han fö­re det­ta sov­je­tisk ke­mist, sä­ger till Dozjd att han in­te hel­ler tror att gif­tet var No­vitjok.

– Den sor­tens gif­ter stan­nar länge kvar i or­ga­nis­men. Allt det­ta går att ta re­da på ge­nom en blo­da­na­lys. Jag för­står in­te var­för lä­kar­na är så hjälp­lö­sa, sä­ger Mir­za­ja­nov i en in­ter­vju med Dozjd.

Mir­za­ja­nov, som nu le­ver i USA, ha­de en le­dan­de roll då Sov­je­tu­ni­o­nens hem­li­ga ke­mis­ka va­pen des­ar­me­ra­des på 1990-ta­let. Han an­kla­ga­des för hög­för­rä­de­ri och gick i ex­il i USA 1995.

De tys­ka lä­kar­na har va­rit myc­ket för­teg­na om si­na slut­sat­ser hit­tills, men sä­ger att gif­tet ver­kar va­ra nå­gon typ av ko­li­ne­s­te­ras­häm­ma­re. De har en­ligt upp­gift va­rit i kon­takt med bul­ga­ris­ka lä­ka­re för att få ve­ta mer om för­gift­ning­en av den bul­ga­ris­ka af­färs­man­nen Emi­li­an Gebrev år 2015. Gebrev är va­pen­hand­la­re och har sålt va­pen bland an­nat till Ukrai­na, som Ryss­land i prak­ti­ken kri­gar med i öst­ra Ukrai­na. Lä­kar­na tror att Na­val­nyj kan ha för­gif­tats med sam­ma sorts bland

❞ Vem dö­da­de Bo­ris Nemtsov? Vem dö­da­de al­la and­ra op­po­si­tio­nel­la? Det här har sta­ten syss­lat med se­dan 1917. Vla­di­mir Ug­lev ke­mis­ten bakom nerv­gif­tet No­vitjok, ett sam­lings­namn för en grupp nerv­gif­ter som ut­veck­la­des i hem­lig­het på ett sov­je­tiskt la­bo­ra­to­ri­um på 1970-ta­let.

ning av nerv­gif­ter och pes­ti­ci­der som Gebrev.

Just nu ver­kar Na­val­nyjs chan­ser att över­le­va go­da. Frå­gan är i vil­ket skick han är när han åter­häm­tat sig.

– Allt be­ror på om gif­tet har hun­nit ska­da hjär­nan. I så fall kan följ­der­na va­ra all­var­li­ga. Men han kan ock­så kla­ra sig, på sam­ma sätt som Pjotr Ver­zi­lov, sä­ger Vla­di­mir Ug­lev till HBL.

Ver­zi­lov, med­lem i Pus­sy Ri­ot, för­gif­ta­des ef­ter att han ru­sat in på plan ut­klädd till po­lis un­der VM-fi­na­len i fot­boll 2018. Någ­ra må­na­der se­na­re togs han in på sjuk­hus i Moskva i ett kri­tiskt till­stånd. Lä­kar­na påstod att han ha­de ta­git en överdos av sömn- och ast­ma­me­di­cin, nå­got som de an­hö­ri­ga in­te trod­de på. Ef­ter någ­ra da­gar för­des han till sjuk­hu­set Cha­ri­té i Ber­lin, där han blev helt åter­ställd. Det är sam­ma sjuk­hus där Alek­sej Na­val­nyj nu är in­lagd.

En­ligt Vla­di­mir Ug­lev är mot­gif­tet atro­pin, som lä­kar­na har an­vänt för att bo­ta Na­val­nyj, yt­ter­li­ga­re ett in­di­ci­um på att han in­te har för­gif­tats med No­vitjok.

– Atro­pin an­vänds in­te mot No­vitjok. Det ha­de tvärtom för­vär­rat pa­ti­en­tens till­stånd.

FO­TO: KIRILL KUDRYAVTSE­V/LEHTIKUVA-AFP FO­TO: ALEXANDR KRYAZHEV/LEHTIKUVA-AFP

■ Alek­sej Na­val­nyj chan­ser att över­le­va ver­kar va­ra go­da. Bil­den är ta­gen i Moskva i vint­ras. ■ Alek­sej Na­val­nyjs fru Ju­lia Na­val­na­ja tac­ka­de in­of­fi­ci­ellt lä­kar­na i Omsk för aku­tin­sat­sen som in­vol­ve­ra­de mot­gift.

FO­TO: OKSANA JUSJKO/HBL-AR­KIV

Ke­mis­ten Vla­di­mir Ug­lev sä­ger att Alek­sej Na­val­nyj in­te ha­de kla­rat sig om pla­net flu­git he­la vägen till Moskva. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.