Pan­de­min går ut över bar­nen – mil­jo­ner ris­ke­rar tvångsäk­ten­skap

An­ta­let bar­näk­ten­skap har mins­kat glo­balt, men ris­ken för barn att tving­as gif­ta sig som min­derå­ri­ga och mot sin vil­ja ökar un­der pan­de­min, på­pe­kar Fins­ka mis­sions­säll­ska­pet.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PE­TER BUCHERT pe­ter.buchert@ksf­me­dia.fi

Även om an­ta­let bar­näk­ten­skap har mins­kat blir 12 mil­jo­ner flic­kor fort­fa­ran­de bort­gif­ta mot sin vil­ja var­je år – det be­ty­der ett tvångsäk­ten­skap var tred­je se­kund. Och un­der co­ro­na­pan­de­min då sko­lor hålls stäng­da och många fa­mil­jer har det ext­ra svårt ökar ris­ken för flic­kor­na.

– När dot­tern upp­fat­tas som fa­mil­jens egen­dom ökar hen­nes vär­de i svå­ra ti­der, till ex­em­pel när kli­mat­för­änd­ring­en el­ler pan­de­min stäl­ler till det. När kor­na dör, skör­den ute­blir och in­komst­bort­fal­let in­te kan kom­pen­se­ras ökar ris­ken för att flic­kor säljs. Ibland vill flic­kor­na själ­va läm­na mi­sä­ren, och då går de lät­ta­re med på att bli bort­gif­ta, sä­ger An­na Holmström på Fins­ka mis­sions­säll­ska­pet.

Hon på­pe­kar att in­sat­ser för att mins­ka fat­tig­do­men och öka ut­bild­ning­en är vik­ti­ga sätt att fö­re­byg­ga bar­näk­ten­skap.

Ock­så en­ligt FN:s be­folk­nings­fond ska­dar co­ro­na­pan­de­min ar­be­tet mot bar­näk­ten­skap och köns­stymp­ning. Pan­de­min ris­ke­rar öka an­ta­let bar­näk­ten­skap med 13 mil­jo­ner på tio år, be­räk­nar UNFPA.

An­na Holmström job­bar för flic­kor­nas själv­be­stäm­man­de­rätt i Tan­za­nia, men pro­ble­met är fort­satt om­fat­tan­de. Om­kring var tred­je flic­ka blir bort­gift in­nan hon fyllt 18. Ris­ken är störst för då­ligt ut­bil­da­de flic­kor på lands­byg­den.

Of­fi­ci­ellt är den lägs­ta tillåt­na äk­ten­skaps­ål­dern i Tan­za­nia 18 år

❞ När kor­na dör, skör­den ute­blir och in­komst­bort­fal­let in­te kan kom­pen­se­ras ökar ris­ken för att flic­kor säljs. Ibland vill flic­kor­na själ­va läm­na mi­sä­ren, och då går de lät­ta­re med på att bli bort­gif­ta. An­na Holmström på Fins­ka Mis­sions­säll­ska­pet

för poj­kar och 15 för flic­kor, men med dom­stols­be­slut kan den sän­kas till 14 för bå­da kö­nen, på vis­sa grun­der än­nu mer. Tan­za­nia har än­då för­lo­rat ett rätts­fall ef­tersom la­gen är grund­lags­vid­rig.

Mis­sions­säll­ska­pet job­bar för att tan­za­nis­ka flic­kor i risk­grup­pen ska und­gå bar­näk­ten­skap och för att så­da­na som re­dan bli­vit bort­gif­ta ska kun­na räd­das. Ar­be­tet är segt ef­tersom det för­ut­sät­ter att in­ro­ta­de nor­mer och at­ti­ty­der för­änd­ras.

På lands­byg­den i Tan­za­nia är det of­tast lä­rar­na som fun­ge­rar som an­gi­va­re så att bar­näk­ten­skap och köns­stymp­ning av­slö­jas.

– Co­ro­nae­pi­de­min gör stor ska­da i och med att sko­lor­na är stäng­da. Så snart epi­de­min stäng­de sko­lor­na ska 167 flic­kor i Se­reng­e­ti ha köns­stym­pats, sä­ger Holmström.

Mis­sions­säll­ska­pet dri­ver en kam­panj för att upp­märk­sam­ma frå­gan i Fin­land i höst.

FO­TO: KATRI NIIRANEN-KILASI/FINS­KA MIS­SIONS­SäLL­SKA­PET

Sko­la och ut­bild­ning är en nyc­kel för att fö­re­byg­ga bar­näk­ten­skap i lå­gin­komst­län­der. Bil­den är från sko­lan i Kikwe i Tan­za­nia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.