Kol- och torv­för­bud för­vär­rar ef­fektun­der­skot­tet

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - JARL AHLBECK tek­no­lo­gie dok­tor, Åbo

ENER­GI Ju­bi­le­ums­fon­den Sit­ra krä­ver (HBL 24.8) ”... mer vind­kraft och en elekt­ri­fi­e­ring av upp­värm­ning­en, in­du­strin och tra­fi­ken, samt fjärr­vär­me­tek­nik som in­te byg­ger på för­brän­ning ...”. Det sist­nämn­da in­ne­bär vär­me­pum­par.

I Sydsve­ri­ge tving­a­des man i ju­ni vid svag vind att star­ta ol­je­kraft­ver­ket i Karls­hamn, ett mil­jösvin. Kärn­re­ak­torn Ring­hals 2 sö­der om Gö­te­borg är ny­li­gen skro­tad och im­por­ten av er­sät­tan­de brun­kol­sel (!) från Tyskland räck­te in­te till. Ring­hals 1 var på ser­vice, men mås­te pa­nik­star­tas. Även den­na kärn­re­ak­tor stängs vid års­skif­tet. Ef­fekt­bris­ten be­ror på ka­pa­ci­tets­brist i över­fö­ring­en av vat­ten­kraft från nor­ra Sve­ri­ge. Tu­sen­tals ar­bets­till­fäl­len och nya in­ve­ste­ring­ar i Sydsve­ri­ge är ho­ta­de. Svens­ka Kraft­nät för­ut­spår även na­tio­nell mo­men­tan ef­fekt­brist på fle­ra tu­sen me­ga­watt.

Fin­lands vind­kraft ger 6 TWh (te­ra­wat­tim­mar) ener­gi per år, men ef­fek­ten va­ri­e­rar slump­vis mel­lan ingen­ting och 2 300 MW (me­ga­watt). Fin­lands vat­ten­kraft ger 14 TWh ener­gi per år, men den ef­fek­ten kan sty­ras mel­lan noll och 3 190 MW. Fin­land li­der trots vat­ten­kraf­ten av ett kro­niskt ef­fektun­der­skott. Vid köld och svag vind krävs im­port av 3 400 MW från nor­ra Sve­ri­ge och Ryss­land. Ter­mis­ka kraft­verk har lagts ner, ut­kon­kur­re­ra­de av bil­lig elim­port och sub­ven­tio­ne­rad vind­kraft.

Sten­kol är för­bju­det från 2029 och även tor­ven ska för­bju­das. Sten­kol och torv ger vid sam­ti­dig pro­duk­tion av vär­me och elekt­ri­ci­tet (CHP) 5 TWh elekt­risk ener­gi per år och 15 TWh fjärr­vär­me per år. Det är ing­en stor del av Fin­lands ener­gi­för­bruk­ning, men livsvik­tig.

Då fjärr­vär­men ska pro­du­ce­ras med vär­me­pum­par krä­ver kom­pres­so­rer­na elekt­ri­ci­tet. Vär­me­pum­pen är en ter­mo­dy­na­misk spe­gel­bild av CHP, den för­bru­kar el och pro­du­ce­rar vär­me, me­dan CHP för­bru­kar bräns­le och pro­du­ce­rar el och vär­me.

Om vär­me­pum­par­nas elekt­ri­ci­tet kun­de pro­du­ce­ras med vind­kraft skul­le pro­ble­met lö­sas. Men även ef­fekt krävs! Vid ky­la och svag vind krä­ver de vär­me­pum­par som er­sät­ter kol och torv en ext­ra top­pef­fekt på cir­ka 1 200 MW. Sam­ti­digt mins­kar kol- och torv­för­bu­det den elekt­ris­ka ef­fekt­pro­duk­tio­nen med cir­ka 1 200 MW. Som ex­em­pel rivs Ha­na­hol­men på 228 MW.

To­talt krä­ver kol- och torv­för­bud 2 400 MW ny im­por­tef­fekt. Ökad för­brän­ning av (im­por­te­rad) flis och rysk gas kan mins­ka be­ho­vet en aning.

Med ti­di­ga­re ef­fektun­der­skott får Fin­land ett im­port­be­hov på 5 800 MW ef­fekt vid köld och svag vind. När Ol­ki­lu­o­to 3 star­tat är un­der­skot­tet fort­fa­ran­de 4 200 MW, fem gång­er stör­re än vår ef­fekt­re­serv. Och då får in­te en Lo­vi­sa­re­ak­tor fal­la ur nä­tet.

Ex­por­ten av nor­disk vat­ten­kraft för att re­gle­ra Eu­ro­pas ex­pan­de­ran­de vind­kraft ökar med ny­bygg­da kraft­lin­jer. Dess­utom kom­mer det vat­ten­fat­ti­ga vint­rar.

När Sve­ri­ge för­stärkt led­ning­ar­na för trans­port av vat­ten­kraft sö­derut, flyt­tas ef­fekt­bris­ten från Sydsve­ri­ge till Fin­land. Ho­tet om black­out ökar även om att vi in­te skul­le ha för­bju­dit kol och torv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.