Otvät­tad smuts­tvätt kan bli snub­bel­tråd för nors­ka sos­sar

Trond Gis­ke var länge en på­läggskalv in­om norsk so­ci­al­de­mo­kra­ti – tills han taf­sa­de bort sig 2018. Nu har han ställt till det igen för Ar­bei­der­par­ti­et, ett år fö­re val i Norge.

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - ”An­ting­en är ni med oss el­ler så är ni mot

oss”.

När op­po­si­tions­le­da­ren Jo­nas Ga­hr Stø­re drog till med det slit­na ut­tryc­ket i ett tal härom­vec­kan drog han sam­ti­digt i gång en stört­flod av spe­ku­la­tio­ner om vad han egent­li­gen me­na­de.

Att han syf­ta­de på de segs­lit­na per­son­stri­der­na in­om Ar­bei­der­par­ti­et är klart, liksom att han vil­le sig­na­le­ra att kraft­tag är att vän­ta.

Om ett år är det val till Stor­ting­et och so­ci­al­de­mo­kra­ter­na sik­tar i van­lig ord­ning på re­ge­rings­mak­ten. För att lyc­kas be­hö­ver par­ti­et slu­ta le­den, me­nar Stø­re.

Många und­rar om det döl­jer sig nå­got mer bakom hans ut­ta­lan­de. Mest av allt und­rar man om Stø­re rik­ta­de sig till de par­ti­kam­ra­ter som öp­pet kri­ti­se­rat det pla­ne­ra­de va­let av Trond Gis­ke till ny le­da­re för so­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Trøn­de­lag, ett av de störs­ta och star­kas­te di­strik­ten? Ett val som stop­pa­des vec­kan ef­ter Stø­res tal se­dan fle­ra kvin­nor nä­ra Gis­ke trätt fram och vitt­nat om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er.

för att för­stå si­tu­a­tio­nen be­hö­ver vi bac­ka till 2018. Fram till dess var Trond Gis­ke vice ord­fö­ran­de i par­ti­et, fi­nans­po­li­tisk ta­les­man och all­mänt be­trak­tad som en kron­prins till mak­ten. Så steg en rad kvin­nor fram som en del av me­to­o­rö­rel­sen och kläd­de av Gis­ke som en taf­sa­re och sex­u­ell ofre­da­re.

En plåg­sam tid följ­de för Gis­ke men ock­så för kvin­nor­na som stöt­te på myc­ket mot­stånd in­om sitt eget par­ti. Par­ti­le­da­ren Stø­re kri­ti­se­ra­des för att va­ra säll­synt lud­dig i si­na ut­ta­lan­den i stäl­let för att vi­sa med he­la han­den.

Till slut av­gick Gis­ke men vid­hål­ler fort­fa­ran­de att han är oskyl­dig till de fles­ta an­kla­gel­ser. Gis­kes fru Had­dy N’jie, känd pro­gram­le­da­re i NRK, skrev se­na­re en bok som lik­nats vid den svens­ka po­e­ten Ka­ta­ri­na Fros­ten­sons för­sök att ren­två sin man, Kul­tur­pro­fi­len.

Och nu hän­der det allt­så igen . Trond Gis­ke fö­reslogs för ex­akt en vec­ka se­dan bli le­da­re för so­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Trøn­de­lag. Det är hans hem­ma­plan där han he­la ti­den haft stor upp­back­ning. För­u­tom att pos­ten i sig är vik­tig skul­le han ock­så bli första­namn på kan­di­dat­lis­tan till Stor­tings­va­let.

Men re­ak­tio­ner­na lät in­te vän­ta på sig. I ett upp­märk­sam­mat in­lägg må­la­de El­len Rei­tan, ti­di­ga­re le­da­re för ungsos­sar­na i Trond­heim, upp bil­den av en osund kul­tur.

”Det är ota­li­ga si­tu­a­tio­ner jag bor­de ha an­mält. Bå­de hän­del­ser som drab­ba­de mig själv och med­lem­mar i den or­ga­ni­sa­tion jag ha­de för­tro­en­det att le­da. Men jag an­mäl­de ald­rig. Om jag gjort det ha­de min tid som po­li­ti­ker bli­vit myc­ket kor­ta­re än den blev.”

Rei­tan skri­ver om en kul­tur där det gäl­ler att stå på god fot med de rät­ta män­nen. Hon åter­ger mö­ten där led­ning­en i in­for­mel­la visk­ning­ar var­na­de unga po­li­ti­ker för vis­sa män i ba­ren, ba­ra för att i näs­ta ögon­blick be dem rös­ta på just de män­nen.

”En dy­lik dy­na­mik lå­ter sä­kert helt van­vet­tig för ut­om­stå­en­de. Men för oss var det na­tur­ligt. För det var sån kul­tu­ren var.”

Och det är den kul­tu­ren mo­der­par­ti­et nu lå­ter fort­sät­ta, me­nar Rei­tan.

Men kanske än­då in­te. Ut­veck­ling­en tog en ovän­tad vänd­ning i tors­dags ef­ter att Sand­ra Skil­lingsås, ti­di­ga­re kam­panj­ge­ne­ral för Gis­ke och en av hans när­mas­te med­ar­be­ta­re, klev fram och sa att ock­så hon va­rit ut­satt för Gis­kes oväl­kom­na när­man­den. I sam­ma ve­va drog ungsos­sar­na i Trond­heim bort sitt stöd från Gis­ke, och sa­ken var klar. Han var ute ur le­ken. Det är ett år till näs­ta Stor­tings­val. Me­dan stats­mi­nis­ter­par­ti­et Høy­re ång­ar på med Er­na Sol­berg i spet­sen ser so­ci­al­de­mo­kra­ter­na just nu mest ut att slå krok­ben på sig själv.

Det rap­por­te­ras om med­lem­mar som skri­ver ut sig i pro­test.

Par­ti­le­da­ren Jo­nas Ga­hr Stø­re ta­lar om att slu­ta le­den men det är in­te ba­ra fot­fol­ket som be­hö­ver fun­de­ra på om de är med el­ler emot. Trots att Gis­ke är ute ur le­ken kvar­står en pro­ble­ma­tik som Jo­nas Ga­hr Stø­re be­hö­ver ta på all­var: Vem är det han på rik­tigt vill ha med och var­för?

”Rei­tan skri­ver om en kul­tur där det gäl­ler att stå på god fot med de rät­ta män­nen. Hon åter­ger mö­ten där led­ning­en i in­for­mel­la visk­ning­ar var­na­de unga po­li­ti­ker för vis­sa män i ba­ren, ba­ra för att i näs­ta ögon­blick be dem rös­ta på just de män­nen.”

LE­NA SKOGBERG

Bi­trä­dan­de an­sva­rig ut­gi­va­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.