AND­RA RÖS­TER

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

❞ Jag gick ny­li­gen med en äld­re an­hö­rig i bu­ti­ken. Vi bar mun­skydd. Mot oss kom en stor­vux­en sex­tio­å­rig karl som för­vän­ta­de sig att vi skul­le sti­ga åt si­dan. Jag snäs­te ir­ri­te­rat ’ur­säk­ta’. Man­nen sva­ra­de in­te men steg surt åt si­dan.

Eli­na Ran­ta

i Il­ta-Sa­no­mat om sä­ker­hets­av­stånd och att det in­te är coolt ut­an tölp­ak­tigt att ta för myc­ket plats i co­ro­na­ti­der.

❞ De tjäns­te­män som an­sva­rar för häl­so­frå­gor mö­ter tjäns­te­män och po­li­ti­ker som bär an­svar för eko­no­mis­ka in­tres­sen. De­ras ar­gu­men­te­ring är vik­tig: eko­no­mis­ka för­lus­ter in­ne­bär för­lus­ter för väl­färds­sam­häl­let och i slutän­dan li­dan­de fin­län­da­re och för­ti­da döds­fall.

Helsingin Sa­no­mat på le­dar­plats om att det nu är dags att skyd­da ar­bets­plat­ser­na och eko­no­min.

❞ Det har all­tid vi­lat nå­got su­spekt över Trumps håll­ning till Ryss­land. Nå­got up­pen­bart finns in­te att vin­na in­ri­kes­po­li­tiskt ge­nom att stry­ka Pu­tin med­hårs. Kanske hand­lar det ba­ra om van­lig hygg­lig tack­sam­het för den för­ra val­se­gern. Och de ame­ri­kans­ka un­der­rät­tel­se­or­ga­nen är säk­ra på att de rys­ka nätt­rol­len kom­mer att va­ra i gång igen i hös­tens kam­panj.

DN:s le­dar­re­dak­tion i le­da­ren med en vän som Trump be­hö­ver Pu­tin inga fler.

FO­TO: RONI REKOmAA/LEHTIKUVA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.