Ny se­ger för Ha­mil­ton – när­mar sig re­kor­det

Lewis Ha­mil­ton kom­mer allt när­ma­re en sjun­de for­mel 1-ti­tel. Brit­ten var över­läg­sen på Spa och är nu två seg­rar från att tan­ge­ra Mi­chael Schu­machers re­kord på 91 seg­rar.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

– Jag fyl­ler 36 men kän­ner mig bätt­re än nå­gon­sin, sä­ger Ha­mil­ton.

Se­gern var hans fem­te den här sä­song­en.

Mer­ce­des­fö­ra­ren ha­de po­le po­si­tion och led­de lop­pet i Bel­gi­en från start till mål och tog sin 89:e se­ger i kar­riä­ren.

Två till och han är i kapp le­gen­da­ren Mi­chael Schu­macher. Ef­teråt hyl­la­de han sitt stall. – Jag är väl­digt tack­sam gente­mot dem. Oav­sett hur myc­ket fram­gång vi har så fort­sät­ter vi hål­la fo­kus. Vi tän­ker ba­ra på näs­ta lopp. Det är en otro­lig men­ta­li­tet, sä­ger Ha­mil­ton i se­gerin­ter­vjun.

”Gans­ka trå­kigt”

Han kor­sa­de mål­lin­jen över åt­ta se­kun­der fö­re stall­kam­ra­ten Valt­te­ri Bot­tas.

Än­nu läng­re bak kör­de Red Bulls Max Verstap­pen in som trea, näs­tan 15,5 se­kun­der ef­ter Ha­mil­ton.

– Det var gans­ka trå­kigt. In­te

myc­ket att gö­ra. Jag kun­de in­te hänga med dem (Mer­ce­des) när de bör­ja­de tryc­ka på, sä­ger Verstap­pen.

Se­gern in­ne­bär att Ha­mil­ton fort­sät­ter att dry­ga ut led­ning­en i F1-ta­bel­len. Ner till två­an Verstap­pen skil­jer det 47 po­äng och till tre­an Bot­tas yt­ter­li­ga­re tre, in­för näs­ta helgs täv­ling på ita­li­ens­ka Mon­za.

Fer­ra­ri nol­lat

Fer­ra­ri ha­de en ny tung dag och tog in­te en en­da po­äng på Spa. Se­basti­an Vet­tel slu­ta­de på 13:e plats och Char­les Leclerc på 14:e.

Även Al­fa Ro­me­os Ki­mi Rä­ik­kö­nen kom i mål fö­re Fer­ra­ri, som tol­va. Rä­ik­kö­nen har fort­fa­ran­de in­te någ­ra po­äng i VM-se­ri­en den här sä­song­en.

Täv­ling­en fö­re­gicks av en tyst mi­nut och ett ställ­nings­ta­gan­de mot ra­sism. Den tys­ta mi­nu­ten hölls till min­ne av den frans­ke ra­cing­fö­ra­ren Ant­ho­i­ne Hu­bert som dog i en for­mel 2-krasch på ba­nan för­ra året.

Hu­bert var nä­ra vän med många av fö­rar­na, där­ibland Char­les Leclerc, Pi­er­re Gas­ly i Alp­ha Tau­ri och Re­naults Es­te­ban Ocon.

Pre­cis som i al­la and­ra lopp den här sä­song­en sam­la­des fö­rar­na i en pro­test mot ra­sism in­för lop­pet där 13 fö­ra­re knä­böj­de och res­ten stod upp. Al­la ha­de t-shirts med tex­ten ”End Ra­cism”, för­u­tom Lewis Ha­mil­ton som ha­de en ”Black Li­ves Mat­ter”-trö­ja.

FO­TO: STEPHANIE LECOCQ/LEHTIKUVA-AFP

Lewis Ha­mil­ton och Valt­te­ri Bot­tas tog en dub­bel­se­ger för Mer­ce­des. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.