Bre­mer mis­sa­de stu­dent­di­mis­sio­nen – tog FM-guld

Te­re­si­ta Bre­mer och Ca­ral vann guld i ung­doms­klas­sen i FM i hin­der­ritt.

Hufvudstadsbladet - - Sport - IRA AALTONEN sport@hbl.fi

Även på sön­da­gen var in­hemsk upp­föd­ning fram­me på FM i hin­der­ritt. Den bäs­ta femå­ring­en, ”San­nie”, från Uleå­borg, med An­ni­ka Vo­ho som äga­re och ryt­ta­re, slog två­an ”Cha­ga­da­ga Chin Chin” i om­hopp­ning­en med en dryg se­kund. Bå­da eki­pa­gen ha­de en fäll­ning. Pris­sum­man för de sex­å­ri­ga häs­tar­na i Bree­ders Pri­ze på när­ma­re 4 000 eu­ro gick till El­do’s Cap­tain med Jen­na Huh­ta­sa­lo i sa­deln.

Un­der ef­ter­mid­da­gen reds först fi­na­len för unga ryt­ta­re. Te­re­si­ta Bre­mer från Eriksnäs i Sib­bo var i led­ning­en ef­ter två del­täv­ling­ar. Hon ha­de press på sig att ri­da fel­fritt då hon star­ta­de sist ef­ter Jas­min Eng­blom, som ri­dit fel­fritt den sista run­dan. En fäll­ning ha­de Bre­mer råd till, men hen­nes häst snud­da­de in­te vid en en­da bom, och se­gern var hen­nes. Tvåa blev allt­så Eng­blom på Chap och brons gick till Tiiu Ti­i­ho­nen med Spar­tan.

Bre­mer bor­de egent­li­gen ha fi­rat sin stu­dentex­a­men i Brän­dö gym­na­si­um un­der lör­da­gen. Hon ång­rar dock in­te att hon mis­sa­de fest­lig­he­ter­na.

– Kom­pi­sar­na ha­de jag ju gär­na träf­fat, men en guld­me­dalj är all­tid guld­me­dalj, och vi ha­de hun­nit fi­ra li­te hem­ma re­dan en vec­ka ti­di­ga­re.

Häs­ten Ca­ral har Bre­mer haft i drygt två år, men i bör­jan med den ne­der­ländsk­föd­de va­lac­ken var in­te så lätt, men nu har sa­m­ar­be­tet lyc­kats. För­ra året tog eki­pa­get sil­ver i ka­te­go­rin för unga ryt­ta­re.

Se­ni­o­rer­nas mäs­ter­skap blev en spän­nan­de kamp där San­na Backlund, 43, som led­de täv­ling­en ef­ter två om­gång­ar, mås­te ge sig för de yng­re ryt­tar­na Vil­le Kul­kas, 35, med Next­ge­ne­ra­tion Con­cept, och Em­ma Tall­berg, 24, på Dop­pelt Qui­dam. Bäg­ge hop­pa­de den and­ra run­dan fel­fritt, me­dan Backlund- en­ligt sin egen ut­sa­go- fick två fäll­ning­ar på grund av si­na eg­na miss­tag.

Backlund var in­te bit­ter trots brons – hon har guld från 2013. Hon an­ser sig i dag mer va­ra trä­na­re än ryt­ta­re- gläd­jen över ele­ver­nas go­da pre­sta­tio­ner var stor då det blev fle­ra me­dal­jer bland pon­ni­er, unga ryt­ta­re (Bre­mer) och ju­ni­o­rer.

Vil­le Kul­kas var glad över sitt guld. Han har me­dal­jer I and­ra fär­ger från ju­ni­orå­ren, men nu gick allt per­fekt med en häst som ba­ra blev bätt­re och bätt­re när täv­ling­ar­na fram­skred. Den sista run­dan var han spe­ci­ellt nöjd med.

Två­an Em­ma Tall­berg var li­te miss­nöjd över sin då­li­ga in­led­ning med två fäll­ning­ar.

– Den för­be­re­dan­de täv­ling­en gick in­te en­ligt plan och jag tog den förs­ta klas­sen onö­digt för­sik­tigt. I fre­dags vann vi del­täv­ling­en och i dag var häs­ten helt su­per. Jag har allt ut­om FM-guld, och igen blev det sil­ver, så får för­sö­ka näs­ta år ta guld, sä­ger Tall­berg.

❞ Kom­pi­sar­na ha­de jag ju gär­na träf­fat, men en guld­me­dalj är all­tid guld­me­dalj, och vi ha­de hun­nit fi­ra li­te hem­ma re­dan en vec­ka ti­di­ga­re. Te­re­si­ta Bre­mer

FO­TO: HAN­NA HEINONEN/SRL

■ Te­re­si­ta Bre­mer med Ca­ral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.