Oge­nom­tänkt om funk­tions­va­ri­a­tio­ner

Hufvudstadsbladet - - Kultur - BAR­BRO ENCKELL-GRIMM

I Ka­ro­li­na Gin­mans dans­fö­re­ställ­ning A Hu­man En­semb­le ge­stal­tar åt­ta dan­sa­re oli­ka men­ta­la till­stånd. Fö­re­ställ­ning­en ger ett oge­nom­tänkt in­tryck. DANS

Ka­ro­li­na Gin­man med ar­bets­grupp: A Hu­man En­semb­le

Ko­re­o­gra­fi, rums- och ljud­kon­cept, ko­stym: Ka­ro­li­na Gin­man. Rumsoch ljud­pla­ne­ring: Jen­ni Py­sty­nen. Ljud­pla­ne­ring: Aki Pä­ivä­rin­ne. Dra­ma­tur­giskt stöd: An­ne Ni­mell. På sce­nen: In­grid André. Lei­la Kour­kia, Sai­ja Lehto­la, Mar­lon Moi­la­nen, Jan Ny­berg, Ge­sa Pi­per, Pih­la Su­denyö, Ina­ri Vir­ma­ko­ski, Min­ja Yle­ty­i­nen. Fö­re­ställ­ning i Söd­rik. Spe­las 28-30.8.

Dans­fö­re­ställ­ning­en A Hu­man En­semb­le av Ka­ro­li­na Gin­man med ar­bets­grupp har en träf­fan­de ti­tel. Den tims­långa dan­sen vi­sar på mänsk­lig mång­fald. Åt­ta dan­sa­re i oli­ka åld­rar, med oli­ka kön och ur­sprung, vi­sar på varsin per­son­lig­het, stäm­ning­ar, käns­lor och hu­mör. De träng­er in i det de ge­stal­tar sam­ti­digt som de kom­mu­ni­ce­rar in­ne­hål­let ut­åt.

De åt­ta dan­sar­na mu­tar in sin egen röst och har en egen ko­re­o­gra­fi. De vän­der sig in­åt och kom­mu­ni­ce­rar med publi­ken – in­te så myc­ket med varand­ra.

I pro­gram­bla­det kan publi­ken in­häm­ta att Gin­man in­spi­re­rats av psy­ko­a­na­ly­sen. Det är tyd­ligt att publi­ken är en re­flek­tions­y­ta för dan­sens in­ne­håll och man blir fö­re­mål för över­fö­ring. Det är i och för sig van­ligt i all scen­konst, sär­skilt när den är non­ver­bal.

Halv­fär­digt

Gin­man har ty­värr in­te rik­tigt tänkt tan­ken till slut. Att ha åt­ta ak­tö­rer som re­pre­sen­te­rar oli­ka be­folk­nings­grup­per, och där en av dem åter­kom­man­de ge­stal­tar funk­tions­ned­sätt­ning­ar ut­an att själv till­hö­ra den mi­no­ri­te­ten, får den här re­cen­sen­tens blod­tryck att sti­ga. Är det ly­tesko­mik el­ler ett men­talt till­stånd som så att sä­ga av­bil­das så här?

Nu kan man tyc­ka att scen­kons­tens upp­gift är att öva sig i oli­ka män­ni­sko­ö­den och ge­stal­ta dem för en publik. Då öns­kar man sig att det här ska va­ra ett ge­nom­gå­en­de grepp och in­te gäl­la ba­ra en mi­no­ri­tet.

Jag sak­nar ett re­flek­te­ran­de ut­i­från­per­spek­tiv, hu­mor el­ler li­te sval­kan­de sak­lig­het. A Hu­man En­semb­le är en fö­re­ställ­ning som lå­ser och ko­pi­e­rar ste­re­o­ty­pi­er sna­ra­re än be­fri­ar.

FO­TO: MAR­TIN JAGER/PRESS­BILD

Den tims­långa dans­fö­re­ställ­ning­en A Hu­man En­semb­le vi­sar på ■ mänsk­lig mång­fald.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.