Kvin­nor in­spi­re­rar kvin­nor.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - CE­CI­LIA AF HÄLLSTRÖM ce­ci­lia.hall­strom@ksf­me­dia.fi

Köns­för­del­ning­en på lin­jen för fi­nan­si­ell eko­no­mi läm­nar myc­ket att öns­ka. Den kraf­ti­ga un­der­re­pre­sen­ta­tio­nen av kvin­nor har myn­nat ut i nät­ver­ket Wo­men’s Ca­re­er So­ci­e­ty. Må­let är klart, att in­spi­re­ra kvin­nor och få dem att kän­na sig tryg­ga och väl­kom­na. Som en del av pro­jek­tet ger kvin­nor i ar­bets­li­vet en in­blick i sitt jobb och de­lar med sig av si­na er­fa­ren­he­ter, un­der mant­rat: ”Om hon kan gö­ra det, kan jag ock­så”.

Ny­he­ter

8

Med sju kvin­nor i spet­sen lob­bar nät­ver­ket Wo­men’s Ca­re­er So­ci­e­ty för att in­spi­re­ra den kvinn­li­ga mi­no­ri­te­ten som stu­de­rar fi­nan­si­ell eko­no­mi och upp­munt­ra dem i ar­bets­li­vet. Ge­nom att stöt­ta varand­ra strä­var de ef­ter att ut­ma­na de rå­dan­de könsnor­mer­na i sam­häl­let och i ar­bets­li­vet. Idén är en­kel: kvin­nor som mo­ti­ve­rar kvin­nor.

På Aal­to-uni­ver­si­te­tets lin­je för fi­nan­si­ell eko­no­mi som in­led­des 2019 finns det sam­man­lagt 79 stu­de­ran­de varav en­dast 13 är kvin­nor. På årets års­kurs in­le­der 75 stu­de­ran­de si­na stu­di­er på sam­ma lin­je, en­dast 7 av dem är kvin­nor.

På mot­sva­ran­de lin­je på svens­ka vid Han­ken Svens­ka han­dels­hög­sko­lan är kvin­nor ock­så i mi­no­ri­tet.

Wo­men’s Ca­re­er So­ci­e­ty (WCS) är en un­der­or­ga­ni­sa­tion till Han­kens och Aal­to-uni­ver­si­te­tets äm­nes­för­e­ning­ar HankIn­vest och KyFi­nan­ce som re­pre­sen­te­rar rikt­lin­jen fi­nan­si­ell eko­no­mi. Syf­tet med WCS är att upp­märk­sam­ma kvin­nors un­der­re­pre­sen­ta­tion i fi­nans­värl­den och ska­pa ett in­spi­re­ran­de och stöt­tan­de nät­verk för kvinn­li­ga stu­de­ran­de. Idén föd­des för ett och halvt år sen.

Mi­ri­am von Hert­zen, fjär­de årets ma­gis­ter­stu­de­ran­de på Han­ken, var med då all­ting fick sin bör­jan. Un­der vin­tern 2019 ha­de äm­nes­or­ga­ni­sa­tio­nen HankIn­vest re­kord­många kvin­nor sit­tan­de i sty­rel­sen. Av de tolv sit­tan­de sty­rel­se­med­lem­mar­na var trots det en­dast fy­ra kvin­nor.

– Grun­didén var att ska­pa nå­got in­spi­re­ran­de för kvinn­li­ga stu­de­ran­de. Ett stöt­tan­de nät­verk där man kan de­la med sig av si­na er­fa­ren­he­ter i stu­die- och ar­bets­li­vet och lä­ra sig av and­ras, sä­ger Mi­ri­am von Hert­zen.

Dess­utom är må­let att ska­pa ett nät­verk där kvin­nor kän­ner sig väl­kom­na och tryg­ga.

I och med att al­la fy­ra grun­dar­na var med i sty­rel­sen för äm­nes­för­e­ning­en, har de del­ta­git i fle­ra eve­ne­mang som äm­nes­för­e­ning­en ord­nat. Un­der­re­pre­sen­ta­tio­nen av kvin­nor på eve­ne­mang­en väck­te de­ras upp­märk­sam­het.

– Obe­ro­en­de om det var frå­gan om ett se­mi­na­ri­um el­ler nå­gon works­hop, var de kvinn­li­ga stu­de­ran­de­na un­der­re­pre­sen­te­ra­de, sä­ger Ca­ta­ri­na Cawén, en av grun­dar­na av WCS.

Stär­ka själv­för­tro­en­det

Att trös­keln för kvin­nor att sö­ka sig till mans­do­mi­ne­ra­de till­ställ­ning­ar, stu­di­e­in­rikt­ning­ar och ar­be­ten är hög är nå­got som WCS för­sö­ker upp­märk­sam­ma och änd­ra på ge­nom att strä­va ef­ter att stär­ka kvin­nors själv­för­tro­en­de.

– Forsk­ning vi­sar att män sö­ker jobb då de upp­le­ver att de fyl­ler 60 pro­cent av job­bets krav, me­dan kvin­nor sö­ker jobb då de är när­ma­re 100 pro­cent säk­ra på att de fyl­ler kra­ven, sä­ger Cawén.

Hon på­pe­kar hur vär­de­fullt det har va­rit att mär­ka att det eg­na, grup­pens och and­ras själv­för­tro­en­de ökat ge­nom WCS verk­sam­het.

Vid års­skif­tet in­led­des ett sam­ar­be­te med Aal­to-uni­ver­si­te­tet. Nu be­står WCS led­ning av sju kvin­nor. Till­sam­mans job­bar de på att in­spi­re­ra och öka för­tro­en­det på de eg­na fär­dig­he­ter­na och kun­ska­per­na hos kvinn­li­ga stu­de­ran­de.

Ti­ia Si­ni­sa­lo stu­de­rar fi­nan­si­ell eko­no­mi på Aal­to-uni­ver­si­te­tet och har va­rit med i WCS se­dan sa­m­ar­be­tet in­led­des.

– Till­sam­mans med Han­ken för­sö­ker vi för­e­na kvinn­li­ga eko­no­mistu­de­ran­de. Vi tror på att fram­gång krä­ver en­tu­si­asm, in­tres­se och hårt ar­be­te. I en­lig­het med det vill vi hjäl­pa och stö­da kvin­nor spe­ci­ellt då de går in i ar­bets­li­vet ef­ter stu­di­er­na, sä­ger 28-åri­ga Si­ni­sa­lo.

Si­ni­sa­lo är en av de 13 kvinn­li­ga stu­de­ran­de­na på hen­nes års­kurs som stu­de­rar fi­nan­si­ell eko­no­mi på Aal­to.

– Jag tror att det fort­fa­ran­de finns myc­ket för­do­mar kring fi­nans­bran­schen vil­ket bi­drar till att kvin­nor in­te sö­ker sig till den stu­di­e­in­rikt­ning­en li­ka ak­tivt, fun­de­rar Ti­ia Si­ni­sa­lo.

Wo­men’s Ca­re­er So­ci­e­ty för­sö­ker ak­tivt änd­ra och dis­ku­te­ra de för­do­mar och ste­re­o­ty­per som finns i fi­nans­stu­di­er­na och i ar­bets­li­vet.

”Om hon kan gö­ra det, kan jag ock­så”

WCS an­vän­der Instagram som sin främs­ta ka­nal. Där pub­li­ce­rar de in­lägg om kom­man­de eve­ne­mang och works­hop­par de ord­nar. För­u­tom works­hop­par om cv-skri­van­de, ord­na­de de i fjol en pa­nel­dis­kus­sion med kvin­nor i le­dan­de po­si­tio­ner i fö­re­tags­värl­den.

– Vi strä­var ef­ter att lyf­ta fram kvin­nor i ar­bets­li­vet, så att vi som stu­de­ran­de får kun­skap och in­spi­ra­tion till eg­na fram­tids­pla­ner, sä­ger Mi­ri­am von Hert­zen.

”Om hon kan gö­ra det, kan jag ock­så” ly­der ett av tan­ke­sät­ten som WCS för­sö­ker väc­ka. På Instagram an­vän­der de sig ak­tivt av ”sto­ry”funk­tio­nen som in­ne­bär att man pub­li­ce­rar vi­de­or el­ler bil­der som är of­fent­li­ga i 24 tim­mar. Var­je vec­ka

Vi strä­var ef­ter att lyf­ta fram kvin­nor i ar­bets­li­vet, så att vi som stu­de­ran­de får kun­skap och in­spi­ra­tion till eg­na fram­tids­pla­ner. Mi­ri­am von Hert­zen

är det en kvin­na i ar­bets­li­vet som do­ku­men­te­rar en dag på sitt jobb och be­rät­tar om eg­na ar­bet­ser­fa­ren­he­ter. Ge­nom att lyf­ta fram kvinn­li­ga fö­re­bil­der strä­var Wo­men’s Ca­re­er So­ci­e­ty att öka and­ra stu­de­ran­des tro på den eg­na för­må­gan.

– Ge­nom Instagram vill vi vi­sa hur många oli­ka sor­ters jobb man kan ar­be­ta med ef­ter man bli­vit fär­dig. Vi vill väc­ka in­tres­se och in­spi­ra­tion, bå­de för oss själ­va och för and­ra, sä­ger Ca­ta­ri­na Cawén.

Hon tilläg­ger att de­ras föl­ja­re är väl­digt pro­ak­ti­va på Instagram. Det är många som tar kon­takt och frå­gar om de jobb som pre­sen­te­ras i de­ras sto­ry.

WCS verk­sam­het var från bör­jan främst rik­tad till kvinn­li­ga stu­de­ran­de in­om fi­nan­si­ell eko­no­mi. I och med det öka­de in­tres­set har de öpp­nat dör­rar­na för al­la som är in­tres­se­ra­de att del­ta i de­ras eve­ne­mang.

Forsk­ning vi­sar att män sö­ker jobb då de upp­le­ver att de fyl­ler 60 pro­cent av job­bets krav, me­dan kvin­nor sö­ker jobb då de är när­ma­re 100 pro­cent säk­ra på att de fyl­ler kra­ven. Ca­ta­ri­na Cawén

FO­TO: CATA PORTIN

Ca­ta­ri­na Cawén, Mi­ri­am von Hert­zen och Ti­ia Si­ni­sa­lo är med i nät­ver­ket Wo­men’s Ca­re­er So­ci­e­ty.

FO­TO: CATA PORTIN

Tre av de sju am­bi­tiö­sa eko­no­mistu­de­ran­de som le­der Wo­men’s Ca­re­er So­ci­e­ty (från väns­ter till hö­ger): Ca­ta­ri­na Cawén, Ti­ia Si­ni­sa­lo och Mi­ri­am von Hert­zen. På hös­ten in­le­der de ett nytt sam­ar­be­te med den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen Am­bi­tious Afri­ca som fö­re­språ­kar sam­ar­be­te mel­lan stu­de­ran­de från oli­ka län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.