Hufvudstadsbladet

Fors­ka­re ger San­na Ma­rin rätt

- SPT Ecology · Finland · UPM-Kymmene · National Coalition Party · Twitter · Cheech Marin · Organization for Economic Cooperation and Development

An­ställ­nings­trygg­he­ten och upp­säg­nings­skyd­det lig­ger på en säm­re ni­vå i Fin­land än i många and­ra OECD-län­der an­ser fors­ka­re. – Stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin har rätt i att det finns ett star­ka­re upp­säg­nings­skydd i de fles­ta and­ra OECD-län­der än i Fin­land, sä­ger na­tio­na­le­ko­no­men Ro­ger Wess­man. Spe­ci­al­fors­ka­ren Mer­ja Kau­ha­nen på Lön­ta­gar­nas forsk­nings­in­sti­tut hål­ler med, skyd­det är sär­skilt då­ligt vid mass­upp­säg­ning­ar.

Stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin kom­men­te­ra­de UPM:s be­slut att stänga fa­bri­ken Kai­po­la. Det väck­te ont blod hos bå­de Sam­lings­par­ti­et och or­ga­ni­sa­tio­ner in­om nä­rings­li­vet.

Stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP) har sva­rat på den kri­tik hon fått från Sam­lings­par­ti­et och or­ga­ni­sa­tio­ner in­om nä­rings­li­vet gäl­lan­de sitt ut­ta­lan­de om UPM:s be­slut att stänga fa­bri­ken i Kai­po­la.

Ut­ta­lan­det gjor­de Ma­rin i Yles tv-pro­gram Mor­go­net­tan i lör­dags. I pro­gram­met ifrå­ga­sat­te hon nöd­vän­dig­he­ten i att stänga en lön­sam fa­brik. Bland an­nat Sam­lings­par­ti­ets riks­dags­le­da­mö­ter Kai Myk­kä­nen och Ju­ha­na Var­ti­ai­nen an­såg att frå­gan lig­ger ut­an­för Marins om­rå­de.

– Jag är re­do att dis­ku­te­ra och fin­na lös­ning­ar på fö­re­ta­gens pro­blem. Jag vill att fö­re­ta­gen lyc­kas och sys­sel­sät­ter, skri­ver Ma­rin på Twit­ter på mån­da­gen.

San­na Ma­rin skri­ver ock­så att dis­kus­sio­nen ty­der på en kon­ver­sa­tions­kul­tur där ett ifrå­ga­sät­tan­de av stor­fö­re­ta­gens sam­hälls­an­svar väc­ker ils­ka och an­kla­gel­ser.

 ?? FO­TO: ERIK SANDSTRöM/SPT AR­KIV ?? Stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP) ifrå­ga­sat­te nöd­vän­dig­he­ten i att stänga en lön­sam fa­brik. Det väck­te en hätsk de­batt på Twit­ter.
FO­TO: ERIK SANDSTRöM/SPT AR­KIV Stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP) ifrå­ga­sat­te nöd­vän­dig­he­ten i att stänga en lön­sam fa­brik. Det väck­te en hätsk de­batt på Twit­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland