Hufvudstadsbladet

Tvåtu­sen jobb i fa­ro­zo­nen i Lapp­land

- PE­TER BUCHERT pe­ter.buchert@ksf­me­dia.fi Business · Oliver North

Lapland Ho­tels, Lapland Sa­fa­ris och fle­ra and­ra mind­re fö­re­tag i sam­ma kon­cern in­le­der sam­ar­bets­för­hand­ling­ar. North Eu­ro­pe­an In­vest upp­ger att tvåtu­sen per­so­ner kan drab­bas på grund av co­ro­na­re­strik­tio­ner­na som gått ut över re­sebran­schen.

De si­nan­de fri­tids- och ar­bets­re­sor­na sät­ter käp­par i hju­len för den in­hems­ka tu­rist­bran­schen i norr. Bo­la­get North Eu­ro­pe­an In­vest ser sig tvung­et att in­le­da sam­ar­bets­för­hand­ling­ar i al­la de re­se­bo­lag man äger. Pro­ces­sen om­fat­tar om­kring 2 000 per­so­ner, av vil­ka 342 job­bar in­om de störs­ta fö­re­ta­gen Lapland Ho­tels och Lapland Sa­fa­ris.

I to­tal­siff­ran in­går 1 400 per­so­ner som van­ligt­vis re­kry­te­ras för sä­song­ar­be­te.

North Eu­ro­pe­an In­vest be­dö­mer att tu­ris­men från ut­lan­det kom­mer mins­ka klart i år. I syn­ner­het de be­slut som be­rör vill­ko­ren för re­sor över grän­ser­na kom­mer att på­ver­ka bo­la­gens verk­sam­het och hur de ska kla­ra sig, sä­ger ägar­bo­la­get i ett press­med­de­lan­de. Tre fjär­de­de­lar av bo­la­gets om­sätt­ning kom­mer från ut­länds­ka re­se­nä­rer.

Sa­m­ar­bets­för­hand­ling­ar­na ska på­gå i sex vec­kor och av­gö­ra i vil­ken mån man verk­stäl­ler upp­säg­ning­ar och per­mit­te­ring­ar och i vil­ken mån man kan kla­ra sig med för­änd­rad ar­bets­bild och del­tidsar­range­mang.

 ??  ?? Skid­tu­ris­men i Lapp­land vän­tas mins­ka i år i svi­ter­na av co­ro­na­re­strik­tio­ner­na.
Skid­tu­ris­men i Lapp­land vän­tas mins­ka i år i svi­ter­na av co­ro­na­re­strik­tio­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland