Hufvudstadsbladet

”An­ställ­nings­trygg­he­ten i Fin­land är sva­ga­re än ge­nom­snit­tet”

Fin­land kla­rar sig då­ligt i in­ter­na­tio­nel­la jäm­fö­rel­ser av an­ställ­nings­trygg­he­ten och upp­säg­nings­skyd­det. Det vi­sar bland an­nat OECD:s sta­tistik, sä­ger tre fors­ka­re.

- MI­KAEL SJö­VALL/SPT ny­he­ter@hbl.fi Business · Finland · Organization for Economic Cooperation and Development · Germany · Sweden · Spain · United Kingdom · Marko Marin · UPM-Kymmene · Jämsä · Svenska SMS lån

Stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP) ef­ter­lys­te åt­gär­der som stär­ker an­ställ­nings­trygg­he­ten när hon kom­men­te­ra­de skogs­bo­la­get UPM:s pla­ner på att läg­ga ned sin pap­pers­fa­brik i Jäm­sä.

– Ma­rin har rätt i att det finns ett star­ka­re upp­säg­nings­skydd i de fles­ta and­ra OECD-län­der än i Fin­land, sä­ger na­tio­na­le­ko­no­men Ro­ger Wess­man.

Han får med­håll av spe­ci­al­fors­ka­ren Mer­ja Kau­ha­nen på Lön­ta­gar­nas forsk­nings­in­sti­tut.

– Fin­land lig­ger un­der ge­nom­snit­tet i OECD:s mät­ning­ar. Vi kla­rar oss då­ligt i syn­ner­het i gransk­ning­en av kol­lek­ti­va mass­upp­säg­ning­ar. Det är lät­ta­re att sä­ga upp folk i Fin­land på grund av eko­no­mis­ka or­sa­ker som har med pro­duk­tio­nen att gö­ra än i and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der, sä­ger Kau­ha­nen.

Or­ga­ni­sa­tio­nen för eko­no­miskt sam­ar­be­te och ut­veck­ling (OECD) fö­re­trä­der 36 in­dust­ri­a­li­se­ra­de med­lems­sta­ter. OECD:s jäm­fö­rel­se av an­ställ­nings­trygg­he­ten byg­ger på en ana­lys av 18 oli­ka in­di­ka­to­rer som bland an­nat be­ak­tar upp­säg­nings­ti­den, av­gångs­ve­der­la­gen, ar­bets­gi­va­rens skyl­dig­het att er­bju­da and­ra ar­bets­upp­gif­ter och den för­hand­lings­pro­cess som fö­re­går upp­säg­ning­ar­na.

– I Tyskland krävs det att ett ar­bets­plats­råd god­kän­ner fö­re­ta­gets upp­säg­nings­pla­ner. Om pla­ner­na in­te får ar­bets­plats­rå­dets väl­sig­nel­se går frå­gan vi­da­re till ar­bets­dom­sto­len, sä­ger Ro­ger Wess­man.

De tys­ka ar­bets­plats­rå­den är lagstad­ga­de or­gan som be­står av ar­bets­gi­va­rens och ar­bets­ta­gar­nas re­pre­sen­tan­ter. En­ligt Wess­man är det än­då ovan­ligt att upp­säg­nings­tvis­ter går vi­da­re till ar­bets­dom­sto­len ef­tersom lön­ta­gar­na fö­re­drar lo­ka­la upp­gö­rel­ser.

Hög­re trös­kel att re­kry­te­ra

När vi grans­kar upp­säg­ning­ar av per­son­li­ga skäl är de fins­ka be­stäm­mel­ser­na på en ge­nom­snitt­lig eu­ro­pe­isk ni­vå.

– En­ligt OECD:s upp­gif­ter är det åt­ta län­der som har tuf­fa­re be­stäm­mel­ser än Fin­land, sä­ger Mer­ja Kau­ha­nen.

OECD:s mät­ning tar in­te ställ­ning till den sys­sel­sät­tan­de ef­fek­ten av ett starkt an­ställ­nings­skydd.

– Det är rim­ligt att an­ta att ett starkt an­ställ­nings­skydd kan hö­ja trös­keln för att re­kry­te­ra ny per­so­nal, sä­ger pro­fes­sor Roo­pe Uu­si­ta­lo på Sta­tens forsk­nings­cen­tral.

Uu­si­ta­lo har bland an­nat fors­kat i den svens­ka och fins­ka ar­bets­lag­stift­ning­en och be­kan­tat sig med kol­lek­ti­va upp­säg­ning­ar av ar­bets­ta­ga­re i bäg­ge län­der.

– Den störs­ta skill­na­den mel­lan Fin­land och Sve­ri­ge är att den svens­ka lag­stift­ning­en krä­ver att den se­nas­te med­ar­be­ta­ren som har re­kry­te­rats till bo­la­get ock­så är den förs­ta som sägs upp i sam­band med kol­lek­ti­va upp­säg­ning­ar, sä­ger han.

Fy­ra­å­ri­ga av­gångs­ve­der­lag

Ro­ger Wess­man un­der­stry­ker att det in­te en­ty­digt är en då­lig sak att det är lät­ta­re att sä­ga upp folk i Fin­land i sam­band med kol­lek­ti­va upp­säg­ning­ar.

– En del fö­re­tag i Spa­ni­en tving­a­des ti­di­ga­re gå med på fy­ra­å­ri­ga av­gångs­ve­der­lag, då de sa­de upp sin per­so­nal. Des­sa spel­reg­ler har nu re­vi­de­rats. Ett allt­för starkt upp­säg­nings­skydd kan bi­dra till att kon­ser­ve­ra nä­rings­struk­tu­rer som in­te är lön­sam­ma, sä­ger Wess­man.

Han skri­ver in­te hel­ler un­der på­stå­en­det att ett star­ka­re an­ställ­nings­skydd skul­le bäd­da för en hög­re sys­sel­sätt­nings­grad.

– Det är in­te själv­klart att sam­häl­let gag­nas av ett star­ka­re upp­säg­nings­skydd. Det kan hän­da att man ba­ra brom­sar en pro­cess som är ound­vik­lig. I det långa lop­pet kan ett allt­för starkt upp­säg­nings­skydd häm­ma fö­re­ta­gens in­ve­ste­rings­vil­ja och för­länga lön­ta­gar­nas ar­bets­lös­hets­pe­ri­od när de blir upp­sag­da, sä­ger han.

Pap­pers­in­du­strins vån­da

Skogs­bo­la­get UPM:s vd Jus­si Pe­so­nen har upp­gett de höga ar­bets­krafts­kost­na­der­na som en or­sak till att UPM vill läg­ga ned fa­bri­ken i Jäm­sä. Mer­ja Kau­ha­nen på Lön­ta­gar­nas forsk­nings­in­sti­tut kö­per in­te ar­gu­men­tet.

– En­ligt Eu­rostats jäm­fö­rel­se av ar­bets­krafts­kost­na­der­na in­om den in­dust­ri­el­la sek­torn har Fin­land en ge­nom­snitt­lig kost­nad på 37 eu­ro per ar­betstim­me me­dan kost­na­der­na i Sve­ri­ge och Tyskland är 40,2 re­spek­ti­ve 40,9 eu­ro per tim­me, sä­ger Kau­ha­nen.

Hon får mot­hugg av Ro­ger Wess­man.

– Jag be­tviv­lar att sam­ma en­hets­kost­na­der gäl­ler för pap­pers­in­du­strin. Den främs­ta or­sa­ken till att fa­bri­ken i Jäm­sä läggs ned är den mins­ka­de glo­ba­la ef­ter­frå­gan på tid­nings­pap­per. Det är lön­sam­ma­re att sat­sa på mot­sva­ran­de pro­duk­tion i Tyskland och Stor­bri­tan­ni­en som lig­ger när­ma­re den eu­ro­pe­is­ka mark­na­den, sä­ger han.

 ?? FO­TO: JUS­SI NUKARI/LEHTIKUVA ?? Skogs­bo­la­get UPM:s pla­ner att läg­ga ned sin pap­pers­fa­brik i Kai­po­la, Jäm­sä har un­der­blåst en de­batt om de fins­ka ar­bets­krafts­kost­na­der­na och in­dustri­ar­be­tar­nas an­ställ­nings­trygg­het.
FO­TO: JUS­SI NUKARI/LEHTIKUVA Skogs­bo­la­get UPM:s pla­ner att läg­ga ned sin pap­pers­fa­brik i Kai­po­la, Jäm­sä har un­der­blåst en de­batt om de fins­ka ar­bets­krafts­kost­na­der­na och in­dustri­ar­be­tar­nas an­ställ­nings­trygg­het.
 ?? FO­TO: BASTIAT CON­SUL­TING/SPT ?? Spe­ci­al­fors­ka­ren Mer­ja Kau­ha­nen på Lön­ta­gar­nas forsk­nings­in­sti­tut.
FO­TO: BASTIAT CON­SUL­TING/SPT Spe­ci­al­fors­ka­ren Mer­ja Kau­ha­nen på Lön­ta­gar­nas forsk­nings­in­sti­tut.
 ?? FO­TO: MAARIT KYTöHARJU/SPT
FO­TO: VEIKKO SOMERPURO/SPT ?? Pro­fes­sor Roo­pe Uu­si­ta­lo på Sta­tens forsk­nings­cen­tral.
FO­TO: MAARIT KYTöHARJU/SPT FO­TO: VEIKKO SOMERPURO/SPT Pro­fes­sor Roo­pe Uu­si­ta­lo på Sta­tens forsk­nings­cen­tral.
 ??  ?? Na­tio­na­le­ko­no­men Ro­ger Wess­man.
Na­tio­na­le­ko­no­men Ro­ger Wess­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland