Hufvudstadsbladet

Hjal­lis Har­ki­mo vill bli borg­mäs­ta­re i Helsing­fors

Riks­dags­le­da­mot Hjal­lis Har­ki­mo sik­tar in sig på lo­kal­po­li­ti­ken och kri­ti­se­rar Helsing­fors le­dar­skap för att in­te få ige­nom sto­ra pro­jekt. Han vill ock­så att sta­den ska säl­ja si­na bo­lag.

- EM­MA STRöM­BERG/SPT ny­he­ter@hbl.fi

Par­ti­et Rö­rel­se Nu sat­sar på de 20 störs­ta stä­der­na i Fin­land i vå­rens kom­mu­nal­val, som är par­ti­ets förs­ta. Har­ry ”Hjal­lis” Har­ki­mo stäl­ler upp för Rö­rel­se Nu i Helsing­fors och blir ock­så par­ti­ets borg­mäs­tar­kan­di­dat. Har­ki­mo räk­nar upp ett an­tal punk­ter som han vill änd­ra på i kom­mu­nal­po­li­ti­ken i Helsing­fors.

Han kri­ti­se­rar borg­mäs­tar­mo­del­len och rik­tar en känga mot borg­mäs­ta­ren Jan Va­paavu­o­ri och de bi­trä­dan­de borg­mäs­tar­na för att in­te dra jämnt och där­för in­te kun­na dri­va ige­nom sto­ra pro­jekt.

Bland de sto­ra pro­jekt som stan­nat på pla­ne­rings­sta­di­et räk­nar Har­ki­mo upp bland an­nat Gug­gen­heim­mu­se­et, cent­rum­tun­neln, ut­veck­ling­en av den öst­ra stads­de­len Ös­tersundom som ti­di­ga­re hör­de till Sib­bo och för­sälj­ning­en av Lapp­vi­kens sjuk­hus­om­rå­de.

Vis­sa av pro­jek­ten som Har­ki­mo näm­ner ha­de re­dan rös­tats ner av de folk­val­da in­nan borg­mäs­tar­mo­del­len in­för­des, som Gug­gen­heim­mu­se­et. Se­na­re pro­jekt har ock­så fal­lit när de rös­tats ner av kom­mu­nal­po­li­ti­ker i nå­got ske­de av den po­li­tis­ka be­sluts­pro­ces­sen.

Har­ki­mo är ock­så kri­tisk till att Helsing­fors stad äger många bo­lag och an­ser att sta­den bor­de säl­ja bo­la­gen, till ex­em­pel in­om städ­ning och ca­te­ring, och sat­sa en­bart på kom­mu­nens kärn­upp­gif­ter som ut­bild­ning, ung­doms- och id­rotts­verk­sam­het och häl­so­vård.

– Helsing­fors har hund­ra dot­ter­bo­lag. Ing­en kan kon­trol­le­ra ett så här stort konglo­me­rat.

– Ge­nom att säl­ja bo­la­gen som in­te hör till sta­dens hu­vud­sak­li­ga upp­gif­ter får sta­den me­ra re­sur­ser och kan om­or­ga­ni­se­ra och kon­cen­tre­ra verk­sam­he­ten till kärn­om­rå­de­na. Sta­dens bo­lag gör över 500 mil­jo­ners vinst. Det här i kom­bi­na­tion med en mer kon­cen­tre­rad verk­sam­het skul­le möj­lig­gö­ra en sänk­ning av kom­mu­nal­skat­ten.

Om sta­den säl­jer si­na vinst­bring­an­de bo­lag, hur ska det då fin­nas peng­ar för att sän­ka kom­mu­nal­skat­ten? – Ge­nom för­sälj­ning­en får sta­den på en gång vins­ten för fle­ra år fram­åt.

2,3 pro­cent i riks­dags­va­let

Bland de stä­der där Rö­rel­se Nu har grun­dat lo­kalav­del­ning­ar och sat­sar på att få kan­di­da­ter till kom­mu­nal­va­let finns bland an­nat Åbo, Tam­mer­fors, Jy­vä­skylä, Ku­o­pio och stä­der­na i Helsing­fors­re­gi­o­nen. Rö­rel­se Nu grun­da­des 2018 och par­ti­et del­tog i riks­dags­va­let 2019. Har­ki­mo var den en­da som blev in­vald och par­ti­et fick 2,3 pro­cent av rös­ter­na. Rö­rel­se Nu sä­ger att de vill ta ner det po­li­tis­ka be­sluts­fat­tan­det på gräs­rots­ni­vå och ska­pa ett nät­par­la­ment där vem som helst kan ge sin åsikt om en frå­ga och kom­ma med eg­na för­slag.

Rö­rel­se Nu har än­då be­slu­tat om någ­ra prin­ci­per som ska sty­ra par­ti­ets po­li­tik. Bland an­nat an­ser par­ti­et att fö­re­ta­gan­de är det bäs­ta sät­tet att ge­nom­fö­ra sa­ker, att mark­nads­e­ko­no­mi är ett fun­ge­ran­de sätt att skö­ta sam­häl­let och att mil­jö­kon­se­kven­ser ska be­ak­tas när be­slut fat­tas. Par­ti­et har en po­si­tiv in­ställ­ning till Eu­ro­pa.

Kom­mu­nal­va­let hålls den 18 april 2021.

 ?? FO­TO: EM­MA STRöM­BERG/SPT ?? Hjal­lis Har­ki­mo är ord­fö­ran­de för Rö­rel­se nu och par­ti­et sat­sar på Helsing­fors i sitt förs­ta kom­mu­nal­val.
FO­TO: EM­MA STRöM­BERG/SPT Hjal­lis Har­ki­mo är ord­fö­ran­de för Rö­rel­se nu och par­ti­et sat­sar på Helsing­fors i sitt förs­ta kom­mu­nal­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland