Hufvudstadsbladet

Spår­vagns­nä­tet ska byg­gas ut för 160 mil­jo­ner eu­ro

Pla­ner­na för det nya spår­vagns­nä­tet i väst­ra Helsing­fors fram­skri­der. I fram­ti­den ska en snabbspår­vagn kö­ra mel­lan Di­a­na­par­ken i cent­rum och Gam­las.

- NICLAS LöN­NQVIST Helsinki · Helsingfors

På tis­dag tar pla­ner­na på det nya spår­vagns­nä­tet i väst­ra Helsing­fors ett steg fram­åt i och med att stads­mil­jö­nämn­den vän­tas god­kän­na ut­kas­tet för det nya nä­tet.

En­ligt den nya ge­ne­ral­pla­nen ska Helsing­fors tä­tas till i Hoplax­vä­gens och Vich­tis­vä­gens om­giv­ning. Den nya kol­lek­tiv­tra­fik­pla­nen in­ne­bär att Hoplax­vä­gen och Vich­tis­vä­gen görs om till stads­bou­le­var­der sam­ti­digt som en snabbspår­väg på 10,5 kilo­me­ter byggs mel­lan Di­a­na­par­ken i cent­rum och Gam­las.

Med sex mi­nu­ters mel­lan­rum

År 2030 ska snabbspår­vag­nen ha drygt 40 000 pas­sa­ge­ra­re dag­li­gen och kö­ra med 6 mi­nu­ters in­ter­val­ler. Snabbspår­vag­nen ska kö­ra längs två eg­na fi­ler till Gam­las. Tra­fikron­del­len i Ha­ga och järn­vägs­håll­plat­sen i Gju­te­ri­et ska bli nya knut­punk­ter för kol­lek­tiv­tra­fi­ken sam­ti­digt som bo­stads­byg­gan­det ut­ö­kas. Må­let med det nya spår­vagns­nä­tet i väst­ra Helsing­fors är ock­så att bin­da sam­man nu­va­ran­de kol­lek­tiv­tra­fik­for­mer med snabbspår­vä­gar.

Dess­utom byggs till spår­vagns­ske­nor på Fred­riks­ga­tan och Nor­den­ski­ölds­ga­tan och ock­så To­pe­li­us­ga­tan ska för­ses med spår­vagns­ske­nor.

Fär­re bus­sar ge­nom Tölö

Med det nya spår­vagns­nä­tet i väst­ra Helsing­fors vill man mins­ka på buss­tra­fi­ken ge­nom Tölö. Pla­ner finns på att lin­je 4 i fram­ti­den kör från Munksnäs till Ei­ra längs To­pe­li­us­ga­tan och Fred­riks­ga­tan. Lin­je 10 skul­le kö­ra mel­lan Lill­hoplax och Ska­tud­den. Nämn­den tar ställ­ning till fle­ra al­ter­na­tiv om hur lin­jer­na kan tän­kas kö­ra i fram­ti­den.

De to­ta­la bygg­kost­na­der­na för det nya spår­vagns­nä­tet i väst­ra Helsing­fors vän­tas upp­gå till 160 mil­jo­ner eu­ro. Ef­ter att stads­mil­jö­nämn­den be­hand­lat frå­gan om det nya spår­vagns­nä­tet ska stads­sty­rel­sen fat­ta det slut­li­ga be­slu­tet.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland