Hufvudstadsbladet

Med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv för stam­vår­dan­de var­g­jakt star­ta­des

Lant­bruks­or­ga­ni­sa­tio­ner har star­tat ett med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv för att in­le­da stam­vår­dan­de jakt av varg. Ge­nom ini­ti­a­ti­vet vill man bland an­nat tryg­ga hus­djurs, pro­duk­tions­djurs och jakt­hun­dars sä­ker­het.

- SPt Finland · Juice Leskinen

Ett med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv för att in­le­da stam­vår­dan­de var­g­jakt har öpp­nat. Bakom ini­ti­a­ti­vet står bland an­nat Svens­ka lant­bruks­pro­du­cen­ter­nas central­för­bund (SLC).

Mål­sätt­ning­en är fram­för allt att mins­ka på de ska­dor som var­gar för­or­sa­kar jakt­hun­dar, hus­djur och pro­duk­tions­djur. Syf­tet är ock­så att be­va­ra var­gens skygg­het för män­ni­skan och hål­la var­gen på av­stånd från be­byg­gel­se. Det skri­ver SLC i ett press­med­de­lan­de.

”Det bråds­kar med att få i gång stam­vår­dan­de jakt. Var­gens skygg­het för män­ni­skan mins­kar. Re­dan i som­ras sked­de det ett fler­tal var­g­at­tac­ker mot får”, sä­ger Ti­mo Le­ski­nen, Central­för­bun­det för lant- och skogs­bruks­pro­du­cen­ters (MTK) fält­di­rek­tör, i press­med­de­lan­det.

I ini­ti­a­ti­vet krä­ver man även att Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet ska ha till­räck­li­ga re­sur­ser för att kun­na gö­ra en på­lit­lig be­döm­ning av varg­stam­mens stor­lek.

”När det gäl­ler stam­vår­dan­de jakt är det ald­rig frå­ga om utrot­ning. Det här med­bor­ga­ri­ni­ti­a­ti­vet är ett kon­struk­tivt ini­ti­a­tiv för att håll­bart han­te­ra varg­stam­men i Fin­land”, sä­ger Mic­kel Ny­ström, vice ord­fö­ran­de för SLC.

Ini­ti­a­ti­vet öpp­na­de på mån­da­gen. 50 000 un­der­skrif­ter be­hövs för att riks­da­gen ska be­hand­la ären­det.

 ?? Fo­to: Pe­tri ti­mo­nen/na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet ??
Fo­to: Pe­tri ti­mo­nen/na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland