Hufvudstadsbladet

”Det finns ing­et an­nat land som vi har så tä­ta re­la­tio­ner med som Fin­land”

– Det är fan­tas­tiskt och sam­ti­digt li­te om­tum­lan­de för det står klart för mig hur nä­ra re­la­tio­ner­na är mel­lan Sve­ri­ge och Fin­land, sva­rar den nya svens­ka am­bas­sa­dö­ren Ni­co­la Cla­se på frå­gan hur det känns att snart flyt­ta över vi­ken till Fin­land.

- RI­CHARD NORDGREN ri­chard.nordgren@ksf­me­dia.fi Finland · Bill Anders · Helsinki · Helsingfors · Twitter · Sweden · Nicolas Cage · Stockholm · United Kingdom · European Union · Aland Islands · London · European Broadcasting Union · Cage · Fredrik Reinfeldt · Ålandstidningen · Peter London

Ni­co­la Cla­se är över­väl­di­ga­de över den re­spons hon har fått när det blev klart att hon tar över som am­bas­sa­dör ef­ter An­ders Ahn­lid. Det är in­te ba­ra in­om de svens­ka UD-kret­sar­na ut­an från he­la Nor­den och ock­så fin­länds­ka kol­le­ger som hon har träf­fat un­der si­na näs­tan 20 år in­om den svens­ka ut­ri­kes­för­valt­ning­en. Hon sä­ger att helt okän­da män­ni­skor har via so­ci­a­la me­di­er öns­kat hen­ne väl­kom­men till Helsing­fors.

– En per­son skrev på Twit­ter att hen var li­te oro­lig över att Sve­ri­ge ha­de ut­nämnt Nicho­las Cage (en ame­ri­kansk skå­de­spe­la­re reds. anm.) till ny am­bas­sa­dör men rät­ta­de sig se­dan och be­kla­ga­de fel­läs­ning­en, sä­ger Cla­se och skrat­tar hjärt­ligt.

Vi sit­ter på ett kafé i cen­tra­la Stock­holm, hon dric­ker en kopp Earl Greys te kanske nå­got som hon har ta­git med sig från sin för­ra am­bas­sa­dörs­tjänst, då var det Stor­bri­tan­ni­en.

Hur myc­ket kan du om Fin­land?

– När man får en så­dan frå­ga kän­ner man sig oer­hört öd­mjuk. Jag tror att det finns en in­ne­bo­en­de över­tro på vad man kan. Det blir man snabbt varse när man blir ut­nämnd till am­bas­sa­dör. Då vän­der man sig snabbt till sin bok­hyl­la.

Cla­se sä­ger att den förs­ta pub­li­ka­tio­nen som fast­na­de var di­plo­ma­ten och fors­ka­ren Krister Wahl­bäcks Fin­lands­frå­gan i svensk po­li­tik som ut­kom 1964.

Hon sä­ger att hon har hun­nit lä­sa en hel del men sam­ti­digt blir det up­pen­bart att ”det finns så myc­ket mer jag bor­de lä­sa”.

En fin­ländsk bok som har gjort in­tryck på am­bas­sa­dö­ren är Kjell We­stös Dra­kar­na över Helsing­fors och på läs­lis­tan finns ock­så sam­ma för­fat­ta­res Tri­to­ni­us.

Sam­ti­digt sä­ger hon att hon kas­ta­de sig över Hen­rik Me­i­nan­ders Fin­lands histo­ria.

När det gäl­ler svensk kul­turim­port så kom­mer den nog att fort­sät­ta som förr, för­säk­rar den nya am­bas­sa­dö­ren. De är li­te pa­u­sa­de nu men när pan­de­min bör­jar eb­ba ut kom­mer kul­turut­väx­ling­en län­der­na emel­lan att fort­sät­ta. Hon näm­ner mat och mo­de som två gen­rer som kan läg­gas till och där sam­ar­be­te re­dan finns kan man vi­da­re­ut­veck­la och raf­fi­ne­ra.

Im­po­ne­ran­de nog för­sö­ker Cla­se lä­ra sig fins­ka. Hon stu­de­rar språ­ket en tim­me var­je dag med mål­sätt­ning­en att kla­ra av en lät­ta­re var­dags­kon­ver­sa­tion.

– Jag har mitt sche­ma och stu­de­rar fins­ka var­je mor­gon. Och jag är gans­ka för­tjust i gram­ma­tik ... jag hop­pas att jag kan lä­ra mig för hus­be­hov.

Li­ka och nä­ra

Ni­co­la Cla­se har va­rit EU- och ut­ri­kes­po­li­tisk råd­gi­va­re åt Fred­rik Re­in­feldt när han var stats­mi­nis­ter.

Hur ser du på det att Fin­land och Sve­ri­ge går li­te i otakt när det gäl­ler EU, Sve­ri­ge är ju till ex­em­pel in­te med i eu­ro­sam­ar­be­tet? – Man får ju all­tid va­ra li­te för­sik­tig när man in­te är på plats och verk­li­gen ser sa­ker ur sitt rät­ta per­spek­tiv. Det att Sve­ri­ge in­te gick med i eu­ron gör ju att det finns en skill­nad, å and­ra si­dan har vi haft många ge­men­sam­ma stånd­punk­ter i and­ra sam­man­hang. Det är det som är bå­de ut­ma­ning­en och tjus­ning­en med Eu­ro­pa­sam­ar­be­tet att man hit­tar oli­ka part­ner i oli­ka frå­gor. Det är än­då så att man of­ta­re hit­tar part­ner­skap med Fin­land än in­te. Det är ju ett fak­tum att det finns ing­et an­nat land som vi har så tä­ta re­la­tio­ner med som med Fin­land.

Det är i frå­gor som gäl­ler just EU­sam­ar­be­tet, kon­tak­ter­na i nä­rings­li­vet, för­svars­sam­ar­be­tet, sä­ker­hets­po­li­ti­ken som man mär­ker di­plo­ma­ten i Ni­co­la Cla­se. Hon sä­ger att hon vill ha ett brett per­spek­tiv för att få sam­ar­be­tet att fun­ge­ra och:

– Jag vill kom­ma till­ba­ka till det där med öd­mjuk­het. Det är lätt att tro att för att man finns i Helsing­fors så vet man hur he­la lan­det fun­ge­rar. Så är det in­te. Det är jag väl med­ve­ten om så det blir en av upp­gif­ter­na att ge sig ut och be­kan­ta sig med lan­det ut­an­för hu­vud­sta­den.

Hon po­äng­te­rar med em­fas att det in­te finns någ­ra gen­vä­gar.

Co­ro­na­bil­den

Un­der vå­ren och som­ma­ren har Sve­rige­bil­den fått sig en törn bå­de i pres­sen och på so­ci­a­la me­di­er på grund av den an­norlun­da co­ro­nast­ra­te­gin.

– Det blir för­stås en ut­ma­ning att ta hand om. Det är igen en frå­ga om en stor por­tion öd­mjuk­het och för­stå­el­se för varand­ra. Vi mås­te helt en­kelt hit­ta ett sätt att kom­ma till­ba­ka till varand­ra. Att för­sö­ka sät­ta sig in i det per­spek­tiv re­spek­ti­ve land har.

Cla­se sä­ger att det ju än­då har skett en del för­bätt­ring­ar till ex­em­pel i gräns­trak­ter­na i norr. – Jag får för­sö­ka se lju­set i tun­neln. Hon på­pe­kar ock­så att ett av hen­nes förs­ta be­sök ska va­ra Åland ef­tersom hon vet att det åländs­ka nä­rings­li­vet li­der li­ka myc­ket som fö­re­ta­gar­na i norr gjor­de av pan­de­min.

Am­bas­sa­dö­ren och Eu­ro­vi­sio­nen

Un­der sin tid som am­bas­sa­dör i Lon­don blev hon in­ter­vju­ad av en jour­na­list från BBC som ock­så tog upp frå­gan om var­för Cla­se in­te tyc­ker att Stor­bri­tan­ni­en har kla­rat sig så bra i Eu­ro­vi­sions-sam­man­hang. En av följd­frå­gor­na var om in­te am­bas­sa­dö­ren skul­le kun­na gö­ra ett ra­di­o­pro­gram där hon för­kla­rar me­ra om or­sa­ker­na.

– Me­dan jag sva­ra­de sa min hjär­na ”nej, det kan du ab­so­lut in­te” sam­ti­digt som jag hör­de min mun sä­ga ”ja, det ska nog gå bra”.

Då föd­des pro­gram­met ”The am­bas­sa­dors gui­de to the Eu­ro­vi­sion” som blev en suc­cé.

Hur många gång­er Fin­land har vun­nit ESC är en lätt match för am­bass­dö­ren.

Am­bass­dö­rens gui­de till Eu­ro­vi­sio­nen fick en fort­sätt­ning i am­bas­sa­dö­rens gui­de till Stor­bri­tan­ni­en som Ni­co­la Cla­se gjor­de ef­ter att hon ha­de läm­nat job­bet i Lon­don.

– Det var jät­te­spän­nan­de att ha en brit­tisk pro­du­cent som ha­de sin syn på lan­det och så kom­mer jag och har ett helt an­nat.

Hon be­rät­tar om re­san till ”Eng­lands nor­ma­las­te stad” där Cla­se in­ter­vju­a­de folk i en bingo­hall och ställ­de frå­gan om de kän­ner sig nor­ma­la.

– Den ome­del­ba­ra re­ak­tio­nen var ”ab­so­lu­tely not”. Brit­ter­na kun­de in­te för­stå att det här var ro­ligt. Jag sa att jag tyc­ker att det är jät­te­ro­ligt.

När en ame­ri­kan se­dan sa att det var ro­ligt ac­cep­te­ra­de brit­ter­na det.

Ni­co­la Cla­se till­trä­der som Sve­ri­ges am­bas­sa­dör i Fin­land i bör­jan av ok­to­ber.

 ?? FO­TO: RI­CHARD NORDGREN ?? Ni­co­la Cla­se kom­mer om en må­nad att blic­ka ut över Sa­lu­tor­get från Sve­ri­ges am­bas­sad i stäl­let för re­ge­rings­kvar­te­ren i Stock­holm. I dag är hon of­fi­ci­ellt Sve­ri­ges am­bas­sa­dör i Fin­land.
FO­TO: RI­CHARD NORDGREN Ni­co­la Cla­se kom­mer om en må­nad att blic­ka ut över Sa­lu­tor­get från Sve­ri­ges am­bas­sad i stäl­let för re­ge­rings­kvar­te­ren i Stock­holm. I dag är hon of­fi­ci­ellt Sve­ri­ges am­bas­sa­dör i Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland