Hufvudstadsbladet

Lu­ka­sjen­ko får sma­ka på sank­tio­ner

Est­land, Lett­land och Li­tau­en in­för re­se­re­strik­tio­ner mot ett 30-tal re­pre­sen­tan­ter för Be­la­rus, däribland pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko. Sam­ma dag väg­ra­des den ka­tols­ke är­ke­bis­ko­pen i Minsk att få re­sa in i lan­det se­dan han kri­ti­se­rat po­lis­våld i sam­ban

- Politics · Swedish Ministry for Foreign Affairs · Belarus · European Union · Russia · Germany · Lithuania · UN Security Council · United Nations · Estonia · Poland · Sergey Lavrov · Moscow · Vladimir Putin · Alexander Lukashenko · Minsk

De bal­tis­ka sank­tio­ner­na ska ses som ett förs­ta steg och kan kom­ma att ut­vid­gas, en­ligt balt­sta­ter­na.

– Vi har sagt att vi be­hö­ver en fred­lig di­a­log och en över­ens­kom­mel­se mel­lan re­gi­men och sam­häl­let, men vi ser att re­gi­men in­te är re­do för det­ta, sa­de Li­tau­ens pre­si­dent Gi­ta­nas Nau­se­da på mån­da­gen.

Ut­ri­kes­de­par­te­men­tet i Be­la­rus med­de­lar att sank­tio­ner­na kom­mer att be­mö­tas på ett mot­sva­ran­de sätt.

EU som hel­het fi­lar på en upp­sätt­ning sank­tio­ner lik­nan­de de bal­tis­ka, men har gått lång­sam­ma­re fram, up­pen­bar­li­gen för att in­te pro­vo­ce­ra Be­la­rus mäk­ti­ge al­li­e­ra­de Ryss­land. På mån­da­gen kal­la­de Tyskland upp Be­la­rus am­bas­sa­dör med an­led­ning av att fle­ra ut­länds­ka jour­na­lis­ter fri­hets­be­rö­vats i hu­vud­sta­den Minsk se­dan de be­va­kat pro­tes­ter­na mot Lu­ka­sjen­ko.

Det bal­tis­ka be­ske­det kom­mer da­gen ef­ter yt­ter­li­ga­re en de­mon­stra­tion med ti­o­tu­sen­tals del­ta­ga­re i Minsk med krav på Lu­ka­sjen­kos av­gång.

Pa­ral­lellt med­de­las att op­po­si­tions­le­da­ren Svet­la­na Ti­cha­nov­ska­ja, som ef­ter va­let flyd­de till grann­lan­det Li­tau­en, på fre­dag via vi­de­o­länk ska ta­la in­för FN:s sä­ker­hets­råd. Ti­cha­nov­ska­ja har bju­dits in av Est­land som i dags­lä­get sit­ter i rå­det.

Be­la­ru­sis­ka myn­dig­he­ter har sla­git till hårt mot op­po­si­tio­nel­la fö­re och ef­ter pre­si­dent­va­let. På mån­da­gen hind­ra­des den ka­tols­ka är­ke­bis­ko­pen i Minsk från att kom­ma in i lan­det ef­ter en re­sa till grann­lan­det Po­len. Ta­deusz Kondru­si­ewicz har ti­di­ga­re upp­ma­nat po­li­sen att slu­ta an­vän­da våld i sam­band med de­mon­stra­tio­ner­na.

På fre­dag ska Be­la­rus utri­kesmi­nis­ter mö­ta sin rys­ka mot­part Sergej Lav­rov i Moskva, rap­por­te­rar den rys­ka ny­hets­by­rån In­ter­fax. En­ligt Kreml ska ock­så pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin och Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko träf­fas i Moskva nå­gon gång de kom­man­de vec­kor­na.

Pu­tin sa­de i för­ra vec­kan att Ryss­land upp­rät­tat en sär­skild po­lis­styr­ka som ska kun­na sät­tas in till stöd för den auk­to­ri­tä­re be­la­ru­sis­ke le­da­ren om pro­tes­ter­na ur­ar­tar.

Vi har sagt att vi be­hö­ver en fred­lig di­a­log ... men vi ser att re­gi­men in­te är re­do för det­ta. Gi­ta­nas Nau­se­da Li­tau­ens pre­si­dent

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland