Hufvudstadsbladet

Mon­te­negro

- Montenegro · Yugoslavia · Serbia · Adriatic Sea · Europe · European Union

●●Ef­ter pre­si­dent Ti­tos död 1980 blev mot­sätt­ning­ar­na in­om Ju­go­sla­vi­en tyd­li­ga. Mon­te­negro slöt dock länge lo­jalt upp bakom Ser­bi­en un­der kri­gen och kri­ser­na i spå­ren av Ju­go­sla­vi­ens sön­der­fall: först som en del i ett ”rest-Ju­go­sla­vi­en”, där­ef­ter som en del i en lö­sa­re uni­on. Ef­ter en folk­om­röst­ning 2006 ut­ro­pa­de dock Mon­te­negro sin själv­stän­dig­het.

●●Det ber­gi­ga Mon­te­negro var minst av de sex del­re­pu­bli­ker som ut­gjor­de Ju­go­sla­vi­en. Mon­te­negro har kust mot Adri­a­tis­ka ha­vet och är po­li­tiskt öp­pet mot väst­ra Eu­ro­pa som kan­di­dat för med­lem­skap i EU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland