Hufvudstadsbladet

Tan­kar om ex­pert­sty­re ef­ter val i Mon­te­negro

- HELENA NORDENBERG HEN­RIK SAMU­ELS­SON/TT Elections · Politics · Montenegro · Lesley Gore · Serbia · Milo Đukanović · Macedonia · European Union · Podgorica · Alexander Stepanovich Popov

En po­li­tisk jord­bäv­ning är på gång i Mon­te­negro. Det do­mi­ne­ran­de par­ti­et DPS – som ald­rig för­lo­rat ett val – kan snu­vas på mak­ten om op­po­si­tions­par­ti­er kom­mer över­ens. And­ra ta­lar om en möj­lig ex­pertre­ge­ring ut­an po­li­ti­ker.

Se­dan par­ti­et bil­da­des 1991, som en arv­ta­ga­re till Ju­go­sla­vi­ens kom­mu­nist­för­bund, har DPS all­tid gått seg­ran­de ur stri­den – även om man of­ta har be­hövt sam­ar­be­ta med mind­re par­ti­er för att upp­nå ma­jo­ri­tet.

Ef­ter sön­da­gens val har DPS (De­mo­krats­ka par­ti­ja so­ci­ja­lis­ta Cr­ne Go­re) fått 35,1 pro­cent vi­sar ett of­fi­ci­ellt men pre­li­mi­närt slut­re­sul­tat på mån­da­gen en­ligt ny­hets­by­rån AFP. Det är det säms­ta re­sul­ta­tet se­dan själv­stän­dig­he­ten.

Den nya, mer hö­ger­in­rik­ta­de och Ser­bi­en-vän­li­ga, op­po­si­tions­al­li­an­sen Za buducnost Cr­ne Go­re (un­ge­fär ”För Mon­te­negros fram­tid”), in­ne­bär en svår ut­ma­ning för DPS. En­ligt mån­da­gens pre­li­mi­nä­ra re­sul­tat har de fått 32,6 pro­cent av rös­ter­na.

Star­kas­te par­ti­et

Där­med hand­lar det nu om att sy ihop en ko­a­li­tion med mind­re par­ti­er för att nå ma­jo­ri­tet i det 81 plat­ser sto­ra par­la­men­tet. Mi­lo Dju­ka­no­vic, pre­si­dent och DPS-le­da­re, med­ger att det blir en ”kamp om ma­jo­ri­te­ten”, men sig­na­le­rar op­ti­mism.

– DPS är Mon­te­negros star­kas­te par­ti, sa­de han på val­nat­ten.

Men Zdrav­ko Kri­vo­ka­pic, le­da­re för Za buducnost Cr­ne Go­re, ut­ro­par i stäl­let:

– Re­gi­men har fal­lit. En ny dag i det fria Ma­ke­do­ni­en har in­letts.

Han får med­håll även av and­ra par­ti­le­da­re, som allt­så an­ty­der sam­ar­be­te. Och på ga­tor­na i hu­vud­sta­den Pod­go­ri­ca fi­ra­de op­po­si­tions­an­häng­a­re un­der nat­ten.

Det tred­je störs­ta bloc­ket – som be­står av DPS-op­po­si­tio­nel­la mit­ten­par­ti­er och kal­lar sig un­ge­fär ”Fred är vår na­tion” – fick 12,5 pro­cent av rös­ter­na och lär kom­ma att upp­vak­tas av bå­de Dju­ka­no­vic och Kri­vo­ka­pic.

Vis­sa op­po­si­tions­po­li­ti­ker ta­lar om en re­ge­ring be­stå­en­de av ex­per­ter och helt ut­an po­li­ti­ker. Även den po­li­tis­ke ana­ly­ti­kern Alek­san­dar Popov sä­ger till tv-sta­tio­nen N1 att det myc­ket väl kan slu­ta så.

– En ex­pertre­ge­ring skul­le kun­na kring­gå ide­o­lo­gis­ka åsikts­skill­na­der, sä­ger han.

DPS sva­ga re­sul­tat skylls av ex­per­tis i förs­ta hand på en kon­tro­ver­si­ell lag som in­ne­bu­rit att par­ti­et ham­nat på kant med den mäk­ti­ga ser­bisk-or­to­doxa kyr­kan. Re­li­gi­ons­la­gen an­togs i slu­tet av 2019, och öpp­nar bland an­nat för att hund­ra­tals klos­ter blir stat­lig egen­dom.

Dju­ka­no­vic sit­ter kvar till pre­si­dent­va­let 2023. Han får myc­ket av äran för att Mon­te­negro är en stark

kan­di­dat för EU-med­lem­skap, men kri­ti­se­ras ock­så för att ha byggt sitt lång­va­ri­ga makt­in­ne­hav på kor­rup­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland