Hufvudstadsbladet

Nya gräns­pro­vo­ka­tio­ner mel­lan Ki­na och In­di­en

In­di­en och Ki­na an­kla­gar varand­ra för nya gräns­pro­vo­ka­tio­ner och ter­ri­to­ri­el­la in­trång längs grän­sen mel­lan län­der­na. De bå­da kärn­va­pen­län­der­na har in­lett sam­tal för att för­sö­ka lö­sa dis­py­ten.

- TT-AFP Military · Warfare and Conflicts · World Politics · Politics · China · India · Himalayas

Den ki­ne­sis­ka mi­li­tä­ren sä­ger att in­dis­ka trup­per kor­sa­de grän­sen vid Pangong­sjön, som lig­ger på 4 200 me­ters höjd i Hi­ma­laya, och sat­te i gång en ”öp­pen pro­vo­ka­tion och gjor­de att gräns­si­tu­a­tio­nen blev spänd”.

”Den ki­ne­sis­ka mi­li­tä­ren vid­tar nöd­vän­di­ga mo­tåt­gär­der”, står det i ett ut­ta­lan­de av ki­ne­sis­ka ar­méns re­gi­o­na­la hög­kvar­ter som ock­så an­kla­gar In­di­en för att ”all­var­ligt ha kränkt Ki­nas ter­ri­to­ri­el­la su­ve­rä­ni­tet”.

Ut­ta­lan­det kom se­dan in­dis­ka för­svars­de­par­te­men­tet un­der mån­da­gen an­kla­gat ki­ne­sis­ka trup­per för att un­der hel­gen ha ”ge­nom­fört pro­vo­ka­ti­va mi­li­tä­ra för­flytt­ning­ar för att för­änd­ra sta­tus quo” i om­rå­det.

En­ligt mi­li­tä­ren på bå­da si­dor har sam­tal in­letts un­der da­gen mel­lan högt upp­sat­ta of­fi­ce­ra­re för att för­sö­ka lö­sa frå­gan.

Län­der­na har oli­ka åsik­ter om var grän­sen i det om­tvis­ta­de om­rå­det egent­li­gen går. I mit­ten av ju­ni ut­bröt re­gel­rät­ta hand­grip­lig­he­ter vil­ket led­de till 20 in­dis­ka sol­da­ters död. Även Ki­na har med­gett för­lus­ter, men ut­an att klar­gö­ra hur sto­ra.

Se­dan dess har bå­de In­di­en och Ki­na kraf­tigt för­stärkt sin mi­li­tä­ra när­va­ro i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland