Hufvudstadsbladet

Fa­vo­ri­ter­na blev hack­kyck­ling­ar

Her­tig­pa­ret av Sus­sex – Har­ry och Meg­han – trod­de att de kun­de fly of­fent­lig­he­ten och gli­da in i en ano­nym till­va­ro i Ka­li­for­ni­en. De ha­de fel.

- AN­NI­KA HäLLSTEN an­ni­ka.hall­sten@ksf­me­dia.fi Käl­lor: The In­de­pen­dent, The Gu­ar­di­an, Da­gens Ny­he­ter. Celebrity Weddings · Gossip · Celebrities · United States of America · Brazil · United Kingdom · House of Windsor · Prince Harry of Wales · Prince Andrew, Duke of York · Santa Barbara · Meghan, Duchess of Sussex · Debbie Harry · Kevin Durand · Doria Ragland · Jeffrey Epstein · Brian Epstein

När prins Har­ry och her­ti­gin­nan Meg­han i ja­nu­a­ri of­fent­lig­gjor­de att de tänk­te läm­na det brit­tis­ka ho­vet och bo­sät­ta sig i USA sän­de med­de­lan­det chock­vå­gor ge­nom det ro­ja­lis­tis­ka brit­tis­ka im­pe­ri­et. Ald­rig ti­di­ga­re ha­de nå­gon kung­lig­het vå­gat sig på mot­sva­ran­de till­tag.

I den färs­ka bi­o­gra­fin Fin­ding Free­dom ger sig för­fat­tar­na, hov­re­port­rar­na Omid Sco­bie och Ca­ro­lyn Du­rand in på att för­kla­ra någ­ra or­sa­ker till her­tig­pa­rets flykt. Boken är in­te en of­fi­ci­ellt sank­tio­ne­rad kung­lig bi­o­gra­fi men byg­ger up­pen­bar­li­gen på sam­tal med her­tig­pa­ret.

I någ­ra glim­tar av her­tig­pa­rets pri­vat­liv fram­kom­mer att prins Har­ry länge van­trivts med den kung­li­ga rol­len och att han dröm­mer om att kun­na åka i väg till Bra­si­li­en på ett år och äg­na sig åt si­na pas­sio­ner. Prin­sen ha­tar att få en smart­te­le­fon upp­körd i an­sik­tet.

En in­tres­sant no­te­ring är att her­tig­pa­ret gav spar­ken åt so­nen Ar­chi­es barnskö­ters­ka mitt i nat­ten, på grund av att man an­såg hen­ne in­kom­pe­tent. Inga för­kla­ring­ar ges till var­för nan­nyn skul­le ha va­rit olämp­lig.

På tal om her­tig­pa­rets av­sked till Stor­bri­tan­ni­en av­slö­jar bi­o­gra­fin att her­ti­gin­nan Meg­han ut­brast ”Det ha­de in­te be­hövt gå så här” då hon tog av­sked av per­so­na­len i her­tig­pa­rets hem, Frog­mo­re Cot­tage i Wind­s­or.

Ra­sism och ång­est

Den ra­sism bå­de her­ti­gin­nan Meg­han och hen­nes mam­ma Do­ria Rag­land ut­sat­tes för av de brit­tis­ka ta­blo­i­der­na är väl­do­ku­men­te­rad och en stor or­sak till upp­brot­tet. Prins Har­ry påmin­des om sin mam­mas öde när han följ­de hets­jak­ten på sin hust­ru.

Prin­sen fick som barn upp­le­va hur hans mam­ma, prin­ses­san Di­a­na, ja­ga­des till döds av hän­syns­lö­sa pa­pa­raz­zi och nu ho­ta­des hans äls­ka­de hust­ru.

Det brit­tis­ka ho­vet var tyd­li­gen oför­mö­get att hjäl­pa.

Ex­tra in­tres­sant är skill­na­den i bå­de me­die­be­vak­ning­en och ho­vets be­hand­ling av å ena si­dan prins Andrew, å and­ra si­dan her­tig­pa­ret av Sus­sex.

Prins Andrew från­togs vis­ser­li­gen si­na kung­li­ga plik­ter när skan­da­len med sex­brotts­ling­en Jeff­rey Ep­ste­in bri­se­ra­de. Men trots att prin­sen på ett fo­to po­se­rar med ar­men runt mid­jan på den kvin­na som nu an­kla­gar ho­nom för att sex­u­ellt ha för­gri­pit sig på hen­ne me­dan hon var ett barn har ing­en of­fent­ligt krävt att prin­sen tar sitt an­svar och re­ser till USA för po­lis­för­hör.

Där­e­mot an­ses det själv­klart att man kan häck­la ett par som vis­ser­li­gen vill ha kvar si­na pri­vi­le­gi­er men in­te ge upp si­na dröm­mar om fri­het men som kanske har full­go­da skäl till det.

Att her­tig­pa­ret ta­git upp kam­pen med ta­blo­i­der­na och stämt dem för att ha kränkt de­ras pri­vat­liv, bland an­nat ge­nom att pub­li­ce­ra fo­ton på so­nen Ar­chie, har in­te för­bätt­rat at­ti­ty­der­na. Brit­tis­ka kung­lig­he­ter ska fin­na sig i att hård­be­va­kas, ock­så om de be­fin­ner sig på and­ra si­dan jord­klo­tet.

För två vec­kor se­dan kom ny­he­ten att Har­ry och Meg­han köpt ett hus i San­ta Bar­ba­ra. Hu­set kos­ta­de knap­pa 12 mil­jo­ner eu­ro. Kul­turkroc­ken mel­lan den ame­ri­kans­ka och den brit­tis­ka livssti­len är åter våld­sam. Att det nya hem­met in­ne­hål­ler en yo­gastu­dio och 16 bad­rum är mag­starkt för i syn­ner­het äld­re brit­ter som vux­it upp med is­kal­la bad.

Ny­he­ten om att prins Har­ry säll­ska­pa­de med Hol­ly­wood­stjär­nan Meg­han Mark­le väck­te upp­stån­del­se då den läck­te ut i bör­jan av 2017. Pa­ret för­lo­va­de sig hös­ten 2017 och gif­te sig i maj 2018. So­nen Ar­chie föd­des 2019.

 ?? FO­TO: AP-TT ?? Her­tig­pa­ret av Sus­sex – Har­ry och Meg­han – i sam­band md att de del­tog i ett eve­ne­mang kopp­lat till Black Li­ves Mat­ter ar­ran­ge­rat av väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion The Queen’s Com­monwealth Trust.
FO­TO: AP-TT Her­tig­pa­ret av Sus­sex – Har­ry och Meg­han – i sam­band md att de del­tog i ett eve­ne­mang kopp­lat till Black Li­ves Mat­ter ar­ran­ge­rat av väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion The Queen’s Com­monwealth Trust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland