Hufvudstadsbladet

An­hö­ri­ga stäm­mer åta­la­de i MH17-olyc­kan

- TT-REU­TERS Ukraine · Netherlands · Amsterdam · Kuala Lumpur · The Usual Suspects

Över 300 an­hö­ri­ga till off­ren för ned­skjut­ning­en av pas­sa­ge­rar­flyg­pla­net MH17 över öst­ra Ukrai­na för sex år se­dan stäm­mer de åta­la­de. Det upp­ger ad­vo­ka­ter som re­pre­sen­te­rar de an­hö­ri­ga.

De miss­tänk­ta, tre rys­sar och en ukrai­na­re, står åta­la­de för mord och för att ha skju­tit ned pla­net. Ing­en av de fy­ra har hit­tills in­fun­nit sig till rät­te­gångs­för­hand­ling­ar­na som på­går i Ne­der­län­der­na.

MH17 var på väg från Ams­ter­dam till Ku­a­la Lum­pur den 17 ju­li 2014 när det träf­fa­des av en BUKro­bot som av­fy­rats från ett ter­ri­to­ri­um i Ukrai­na som oc­ku­pe­rats av pro­rys­ka re­bel­ler. Samt­li­ga om­bord om­kom.

Om­kring två tred­je­de­lar av de 298 pas­sa­ge­rar­na om­bord på det ma­lay­sis­ka pla­net kom från Ne­der­län­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland