Hufvudstadsbladet

Intrass­lad treå­ring lyf­tes 30 me­ter av dra­ke

- Taiwan · Facebook · Ariel Lin

Den treå­ri­ga flic­kan ha­de trass­lat in sig i den jät­te­li­ka, ro­sa dra­kens svans. Plöts­ligt lyf­tes dra­ken – och bar­net – upp i luf­ten. För­skräck­ta åskå­da­re på drak­fes­ti­va­len i Hsinchu i Taiwan såg hur flic­kan kas­ta­des fram och till­ba­ka av den star­ka vin­den över 30 me­ter upp i luf­ten. Det tog en halv mi­nut för ar­ran­gö­rer­na att få fatt i dra­ken och dra ner den på mar­ken igen.

Dra­ma­tis­ka bil­der av fic­kans kamp med dra­ken spreds snabbt på so­ci­a­la me­di­er. Flic­kan, som en­bart iden­ti­fi­e­rats som Lin, fick mi­ra­ku­löst nog ba­ra mind­re skrapsår och rap­por­te­ras va­ra fy­siskt oskadd, men skräck­sla­gen, ef­ter sin flyg­tur.

Ef­ter hän­del­sen av­slu­ta­des drak­fes­ti­va­len i för­tid. Hsinchus borg­mäs­ta­re Lin Chih-chi­en har bett flic­kan och all­män­he­ten om ur­säkt på Fa­ce­book.

 ?? FO­TO: @VIASBLOG.TW /
HANDOUT / EPA / TT ?? En åskå­da­re på drak­fes­ti­va­len i Hsinchu i Taiwan fo­ta­de treå­ring­en som rå­ka­de lyf­tas 30 me­ter upp i luf­ten av en stor dra­ke.
FO­TO: @VIASBLOG.TW / HANDOUT / EPA / TT En åskå­da­re på drak­fes­ti­va­len i Hsinchu i Taiwan fo­ta­de treå­ring­en som rå­ka­de lyf­tas 30 me­ter upp i luf­ten av en stor dra­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland