Hufvudstadsbladet

Verk­lig­he­ten vi le­ver i

- MAR­TIN PAASI är spa­re­ko­nom på bank. Business · Finland · Organization for Economic Cooperation and Development · European Union · Eva Green · Son Sen · Kim Deal · Marko Marin · UPM-Kymmene

Den of­fent­li­ga sek­torn fi­nan­sie­ras med skat­tein­täk­ter från den pri­va­ta. Det här be­ror i sista hand på att den of­fent­li­ga sek­torn skö­ter olön­sam­ma upp­gif­ter som be­hö­ver bli gjor­da. Väl­färds­sam­häl­lets kost­nads­ni­vå be­hö­ver na­tur­ligt­vis va­ra i ba­lans med de skat­tein­täk­ter vi har. Vi kan bred­da och för­dju­pa väl­färds­sam­häl­let ba­ra ifall in­täk­ter­na är hög­re el­ler pro­duk­tio­nen av den är ef­fek­ti­va­re.

Att öka in­täkts­si­dan med hjälp av höj­da skat­ter mins­kar dock in­ci­ta­men­tet att gö­ra nå­got över hu­vud ta­get. För fö­re­ta­get, fö­re­ta­ga­ren och den of­fent­ligt el­ler pri­vat an­ställ­da. Sär­skilt i ett land med ett bra ar­bets­lös­hets­skydd. Var­för job­ba ifall din lev­nads­stan­dard knappt sjun­ker ifall du lå­ter bli? Sen kan man ock­så flyt­ta. Nå­got som en allt­mer sam­man­knu­ten värld sän­ker trös­keln för.

Även fö­re­ta­gens verk­lig­het kän­ne­teck­nas av glo­bal kon­kur­rens. I den mån det på an­nat håll finns fli­ti­ga­re ar­bets­kraft, bätt­re verk­sam­hets­för­ut­sätt­ning­ar och ett kon­struk­ti­va­re po­li­tiskt vil­je­lä­ge blir det allt svå­ra­re för de in­hems­ka bo­la­gen att kla­ra sig i kon­kur­ren­sen. Ifall de ut­länds­ka kon­kur­ren­ter­na är mer pro­duk­ti­va, slu­tar de in­hems­ka fö­re­ta­gen på sikt att ex­i­ste­ra.

Då finns det ing­en som be­ta­lar för väl­färds­sam­häl­let. Att för­sö­ka skyd­da de in­hems­ka verk­sam­he­ter­na med tul­lar le­der till hög­re kost­nads­ni­vå, läg­re kva­li­tet och till sist till ne­ga­tiv by­tes­ba­lans. Ne­ga­tiv by­tes­ba­lans le­der till hög­re na­tio­nell skuld­sätt­nings­grad. Där­för bor­de fö­re­ta­gan­det ges så bra verk­sam­hets­för­ut­sätt­ning­ar som ba­ra nå­gon­sin är möj­ligt.

En­ligt Världs­ban­kens jäm­fö­rel­se ram­lar Fin­land in på en 20:e plats när man jäm­för för­ut­sätt­ning­ar­na för af­färs­verk­sam­het. En­ligt OECD är vå­ra of­fent­li­ga ut­gif­ter med si­na 53,2 pro­cent av vårt bnp näst­högst i värl­den. Även den so­ci­a­la trygg­he­ten kom­mer in på en and­ra plats. Vår of­fent­li­ga sek­tor är med and­ra ord stör­re än vå­ra för­ut­sätt­ning­ar att fi­nan­si­e­ra den. Ko­sty­men sit­ter då­ligt.

Där­för skul­le man gär­na se att al­las vårt fo­kus låg på att ska­pa bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för den pri­va­ta sek­torns fram­gång i Fin­land. In­te ba­ra när det gäl­ler upp­starts­fö­re­tag ut­an även med hän­syn till mog­na ex­por­te­ran­de skat­te­be­ta­la­re. Det­ta bor­de ju va­ra i pre­cis al­las in­tres­se. Sär­skilt för vår nu­va­ran­de re­ge­ring, som knap­past vill skä­ra i den so­ci­a­la trygg­he­ten el­ler ef­fek­ti­ve­ra den of­fent­li­ga sek­torn.

Vi bor­de för­må fö­re­ta­gen att in­ve­ste­ra i pro­duk­ti­va­re tek­no­lo­gi till ex­em­pel un­der ban­de­rol­len ”EU Green De­al”, rö­ja in­ci­ta­ments­fäl­lor, sat­sa stort på di­gi­ta­li­se­ring, prak­tis­ka ap­pli­ka­tio­ner för ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens och allt an­nat ett folk med vår ut­bild­nings­grad är gjort för. Vi kan all­de­les ut­märkt skuld­sät­ta oss upp över öro­nen med hund­ra­å­rigt ”noll­fasträn­telån” för att fi­nan­si­e­ra det he­la.

Men i stäl­let vill pre­miär­mi­nis­ter San­na Ma­rin fort­sät­ta att ta­la om sex­tim­mars ar­bets­dag med åt­ta tim­mars lön. Sam­ti­digt som de skat­te­be­fri­a­de fack­för­e­ning­ar­na för­dö­mer UPM då de stäng­er en olön­sam pap­pers­fa­brik, när de just som en följd av det kan fort­sät­ta be­ta­la en halv mil­jard skatt per år. Me­dan Katri Kul­mu­ni an­ser att det finns bu­si­ness i fins­ka rymd­fär­der och sisu­nau­ter, då vi ju än­då le­ve­re­rar kom­po­nen­ter till sa­tel­li­ter.

Man kun­de än­nu ta det här med en klackspark ifall re­ge­ring­en ha­de lyc­kats åstad­kom­ma en tro­vär­dig plan för att sti­mu­le­ra eko­no­min och sys­sel­sätt­nings­gra­den. Ef­ter ett års vän­tan finns det in­te ens en me­di­o­ker plan. På ba­sen av ut­ta­lan­de­na kan vi in­te för­vän­ta oss ens det.

”Var­för job­ba ifall din lev­nads­stan­dard knappt sjun­ker ifall du lå­ter bli?”

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland