Hufvudstadsbladet

Var blev Mi­gris re­spekt och vär­dig­het?

- Finland

MIGRI Vi som far­för­äld­rar till ett myc­ket ef­ter­läng­tat barn­barn und­rar ifall tjäns­te­män­nen in­om Migri kun­de be­mö­ta en vän­tan­de moder och bar­nets far med mänsk­lig re­spekt och vär­dig­het. Man kan in­te ho­ta med att vårt barn­barn

in­te får fö­das i Fin­land då vår son är fin­län­da­re i fle­ra ge­ne­ra­tio­ner på mors och fars si­da. Att han har gift sig i Fin­land med sin kä­ras­te för många år sen blir ett svår­be­grip­ligt ar­gu­ment för hot om ut­vis­ning.

Vi för­står att al­la unga män­ni­skor mås­te ut­re­das om ske­näk­ten­skap, men det­ta bör gö­ras på ett sak­ligt och män­sko­vär­digt sätt. Vi som far­för­äld­rar till det myc­ket ef­ter­läng­ta­de

barn­bar­net väg­rar att sjun­ka till sam­ma lå­ga ni­vå. Att ho­ta Migri med be­ty­dan­de re­pres­sa­li­er (la­gen om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter), ifall det hän­der vårt än­nu oföd­da barn­barn nå­got, är att be­mö­ta hot med hot.

Miss­fall på grund av käns­lor av hopp­lös­het in­för krän­kan­de be­hand­ling är in­te ovan­ligt. Vi öns­kar stör­re pro­fes­sio­na­lism från Mi­gris tjäns­te­män. Me­ra ut­bild­ning och hand­led­ning kun­de va­ra ett sätt att mot­ver­ka räds­lor­na bland de an­ställ­da. Som pro­fes­sio­nell in­om häl­so­vår­den vet jag att ett vär­digt hu­mant be­mö­tan­de är nyc­keln till häl­so­främ­jan­de vård.

SKÄMS ÖVER ATT VA­RA FINSK MED­BOR­GA­RE

Un­dan­tags­vis tillåts sig­na­tur. Red.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland