Hufvudstadsbladet

Det är in­te möj­ligt att stänga fa­bri­ken i Kai­po­la

- REINO LEHTONEN Helsing­fors Politics · Finland · European Union · Sauli Niinistö

SAM­HÄL­LE Pap­pers­fa­bri­ken i Kai­po­la kan en­ligt pla­ner­na stäng­as fö­re års­skif­tet, då det in­te läng­re pro­du­ce­ras tid­nings­pap­per i Fin­land (HBL 27.8). Mångsidi­ga li­be­ra­la, kon­ser­va­ti­va, po­li­tis­ka, lo­ka­la och and­ra tid­ning­ar är en av hörn­ste­nar­na i vår väs­ter­länds­ka de­mo­kra­ti. Så som co­vid-19-pan­de­min har vi­sat kan glo­ba­la le­ve­ransked­jor bli all­var­ligt stör­da el­ler bry­tas helt och hål­let i kris­si­tu­a­tio­ner. Det gäl­ler an­sikts­mas­ker, var­för gäl­ler det in­te tid­nings­pap­per?

Då vi ta­lar om de­mo­kra­tis­ka fun­da­ment är det ock­så en frå­ga om na­tio­nell sä­ker­het. Så om vi tol­kar si­tu­a­tio­nen från det­ta per­spek­tiv i Kai­po­la är det in­te möj­ligt att stänga den sista fa­bri­ken som pro­du­ce­rar tid­nings­pap­per i Fin­land. Det är möj­ligt att den nu­va­ran­de la­gen, reg­ler el­ler be­stäm­mel­ser in­te gäl­ler tid­nings­pap­per som na­tio­nell sä­ker­hets­frå­ga, men vi kan om­tol­ka dem såsom EU just har be­vi­sat för oss som net­to­be­ta­la­re med som­ma­rens åter­hämt­nings­pa­ket.

Re­pu­bli­kens pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö tog ny­li­gen upp om­tolk­nings­frå­gan vid am­bas­sa­dörs­da­gar­na, men i ne­ga­tiv me­ning. Då det är frå­ga om print­pres­sen och li­be­ral de­mo­kra­ti kan vi ta upp sam­ma frå­ga och om­tol­ka den i po­si­tiv me­ning. Så det är in­te möj­ligt att stänga fa­bri­ken i Kai­po­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland