Hufvudstadsbladet

Nor­dis­ka re­strik­tio­ner oro­ar skid­che­fen in­för sä­song­en

- HBL-TT/LAS­SE MANN­HEI­MER Finland · Norway · Sweden · Ulricehamn · Falun · International Ski Federation · Gallivare

Om någ­ra vec­kor ska världs­cupp­ro­gram­met i längdskido­r spi­kas. En be­svär­lig upp­gift med tan­ke på hår­da re­strik­tio­ner i län­der som Fin­land och Nor­ge. – Om världs­cu­pen star­ta­de i mor­gon skul­le vi ha väl­digt svårt att dra i gång, sä­ger In­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­dets täv­lings­chef Pi­er­re Mig­ne­rey.

En pre­li­mi­när världs­cup­ka­len­der pre­sen­te­ra­des i maj, och den står i prin­cip fast.

Men som lä­get är nu är det till ex­em­pel kni­vigt att få ihop en världs­cup­helg i Fin­land el­ler Nor­ge, där de två förs­ta täv­ling­ar­na ska gå (Ru­ka 27–29 no­vem­ber och Lil­le­ham­mer 5–6 de­cem­ber). Bå­da län­der­na har i dags­lä­get stränga re­se­re­strik­tio­ner och Fis ut­gångs­punkt är att det in­te går att ha en världs­cup­täv­ling om in­te minst sju av de tio topp­na­tio­ner­na kan va­ra på plats.

– Re­strik­tio­ner­na som finns i Fin­land och Nor­ge är väl­digt hår­da mot en del län­der. Men vi hop­pas att re­ge­ring­ar­na kom­mer att släp­pa på dem, sä­ger Pi­er­re Mig­ne­rey.

An­nars finns det en plan B. Den går ut på att de­la upp sä­song­en i ett an­tal oli­ka block, där var­je block ska in­ne­hål­la fle­ra täv­ling­ar i ett och sam­ma land el­ler åt­minsto­ne in­om ett be­grän­sat om­rå­de.

Två världs­cup­hel­ger i Sve­ri­ge

För svensk del ser det ut att bli två världs­cup­hel­ger, 16–17 ja­nu­a­ri i Ul­ri­ce­hamn och 30–31 ja­nu­a­ri i Falun.

In­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det (Fis) vil­le egent­li­gen flyt­ta Ul­ri­ce­hamn till förs­ta hel­gen i feb­ru­a­ri ef­ter att frans­ka Pré­ma­non stru­kit sig från ka­len­dern. Då ha­de man fått två täv­ling­ar i rad i Sve­ri­ge och på så sätt kun­nat mins­ka re­san­det, men det gick in­te då det kroc­kar med de svens­ka mäs­ter­ska­pen.

Dör­ren på glänt

Det har ock­så fun­nits dis­kus­sio­ner om yt­ter­li­ga­re svens­ka världs­cup­lopp, bland an­nat har Gäl­li­va­re vi­sat in­tres­se, men det är in­te ak­tu­ellt just nu, sä­ger Fis täv­lings­chef Pi­er­re Mig­ne­rey.

– Just nu be­hö­ver vi ing­en back­up för de­cem­ber hel­ler, men man vet ald­rig. Jag stäng­er in­te dör­ren för det, men det är tyd­ligt att möj­lig­he­ter­na för Sve­ri­ge att ar­ran­ge­ra fler världs­cup­hel­ger är fär­re nu än de var för två må­na­der se­dan, sä­ger Pi­er­re Mig­ne­rey.

Det är av för­klar­li­ga skäl som han än­då läm­nar dör­ren på glänt. Världs­cup­ka­len­dern ska spi­kas se­nast i bör­jan av ok­to­ber, i sam­band med Fis näs­ta sty­rel­se­mö­te, men myc­ket häng­er i luf­ten på grund av smitt­skydds­lä­get i värl­den.

Tvek­samt med publik

Oav­sett vil­ket upp­lägg det blir till slut – ett värs­ta sce­na­rio är att världs­cu­pen mås­te stäl­las in helt – är al­la ar­ran­gö­rer in­för­ståd­da med att det kan bli täv­ling­ar helt ut­an publik. Det vo­re gi­vet­vis trå­kigt men in­te för­ödan­de, sä­ger Pi­er­re Mig­ne­rey.

– Vi tror hel­hjär­tat att världs­cu­pens kär­na är själ­va id­rot­tan­det. Och så länge det går att ar­ran­ge­ra det rent sports­li­ga un­der rim­li­ga och säk­ra för­hål­lan­den, så är det öv­ri­ga sa­ker som är trev­li­ga att ha, men som mer om­ring­ar själ­va kär­nan, vil­ken är id­rot­ten som så­dan.

Myc­ket kom­mer att va­ra osä­kert även ef­ter Fis sty­rel­se­mö­te i bör­jan av ok­to­ber. Än­då är det vik­tigt att då nå­la fast en tyd­lig plan för världs­cup­sä­song­en, sä­ger täv­lings­che­fen.

– Vi kom­mer na­tur­ligt­vis att be­hö­va ha flex­i­bi­li­tet, men vi kan in­te änd­ra all­ting var­je vec­ka. Ar­ran­gö­rer, rät­tig­hets­in­ne­ha­va­re och de oli­ka lands­la­gen mås­te kun­na pla­ne­ra. Må­let är att ha en ka­len­der att ut­gå ifrån, och att se­dan kun­na gö­ra små för­änd­ring­ar ut­i­från den, pre­cis som vi är va­na att gö­ra när det till ex­em­pel är pro­blem med snö­till­gång nå­gon­stans.

 ?? FO­TO: AN­NI­KA BYR­DE /TT-AR­KIV ?? Myc­ket är fort­fa­ran­de oklart in­för den kom­man­de längd­sä­song­en för åka­re som Nor­ges The­re­se Jo­haug och Sve­ri­ges Eb­ba An­ders­son.
FO­TO: AN­NI­KA BYR­DE /TT-AR­KIV Myc­ket är fort­fa­ran­de oklart in­för den kom­man­de längd­sä­song­en för åka­re som Nor­ges The­re­se Jo­haug och Sve­ri­ges Eb­ba An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland