Hufvudstadsbladet

Id­rot­ta­re i Be­la­rus vän­der sig mot Lu­ka­sjen­ko

Nu vän­der sig även lan­dets id­rotts­rö­rel­se mot pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko. Fle­ra olym­pis­ka me­dal­jö­rer finns bland de 363 be­la­ru­sis­ka id­rot­ta­re som un­der­teck­nat ett öp­pet brev där de för­dö­mer fusk vid pre­si­dent­va­let den 9 au­gusti.

- Hbl-tt Belarus · Instagram · Ole Einar Bjorndalen

Bre­vet pub­li­ce­ra­des på sport­saj­ten Tri­bu­na på lör­da­gen, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån AFP. En­ligt id­rot­tar­na låg fusk bakom Lu­ka­sjen­kos val­se­ger och de ef­ter­ly­ser ett nytt val i en­lig­het med in­ter­na­tio­nell stan­dard.

Dess­utom krä­ver bre­vet ett slut på po­lis­vål­det och att al­la po­li­tis­ka fång­ar släpps.

Bland de som skri­vit på finns Anna Gus­ko­va, OS-guld­me­dal­jör i al­pin fre­e­sty­le, Alek­sand­ra He­ra­si­men­ja, två­fal­dig OS-sil­ver­me­dal­jö­ren i sim­ning samt Anna Glazko­va som ta­git OS-sil­ver i ryt­misk gym­nas­tik

Även fot­bolls­spe­la­ren Igor Shitov, för­bunds­kap­te­nen in­om fre­e­sty­leski­dor, Niko­laj Ko­ze­ko, samt nu­va­ran­de och fö­re det­ta lands­lagsid­rot­ta­re i sim­ning, vol­ley­boll och mo­dern fem­kamp har un­der­teck­nat.

Bre­vet sä­ger ock­så att vid even­tu­el­la re­pres­sa­li­er ska un­der­teck­nar­na stå i so­li­da­ri­tet med varand­ra ”he­la vägen till möj­lig väg­ran att täv­la för lands­la­get”.

Ing­en ut­ö­va­re av is­hoc­key, Lu­ka­sjen­kos fa­vo­ri­tid­rott, har satt si­na namn un­der do­ku­men­tet.

En an­nan som sak­nas är Dar­ja Dom­ratje­va, fyr­fal­dig OS-guld­me­dal­jör i skid­skyt­te och gift med den nors­ke le­gen­da­ren Ole Ei­nar Bjørn­da­len. Hon har ti­di­ga­re för­dömt vål­det på Instagram.

 ?? Fo­to: ser­gei Chi­ri­kov/Pool Photo via aP ?? Be­la­rus pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko (till hö­ger i bild) in­till Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin i en ishoc­key­rink i rys­ka Sotji i fjol.
Fo­to: ser­gei Chi­ri­kov/Pool Photo via aP Be­la­rus pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko (till hö­ger i bild) in­till Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin i en ishoc­key­rink i rys­ka Sotji i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland