Hufvudstadsbladet

Ci­ty be­rett att hos­ta upp re­kord­sum­ma

- Hbl Soccer · Sports · Lionel Messi · Manchester

Ut­köpsklau­su­len för Lio­nel Mes­si, som vill bort från Bar­ce­lo­na, upp­ges lig­ga på his­nan­de 700 mil­jo­ner eu­ro. Man­ches­ter Ci­ty upp­ges va­ra be­rett att hos­ta upp drygt 450 mil­jo­ner för den 33-åri­ga su­per­stjär­nan.

Ett even­tu­ellt kon­trakt med Ci­ty skul­le gäl­la i fem år.

Mes­si har re­pre­sen­te­rat Bar­ce­lo­na i 20 år men med­de­la­de ny­li­gen att han vill bort från klub­ben.

Bar­ce­lo­na blev ut­an ti­tel den­na sä­song och Mes­si är in­te nöjd med de spe­lar­af­fä­rer som gjorts un­der de se­nas­te åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland