Hufvudstadsbladet

Sal­ly Sal­mi­nens Katri­na för­tjä­nar en plats i lju­set

Den ge­nom­gå­en­de klasskri­ti­ken är inlin­dad i livs­gläd­je, men in­te dold. Sal­ly Sal­mi­nens ro­man Katri­na är oför­tjänt bort­glömd, skri­ver lit­te­ra­tur­pod­dar­na Han­na Ylös­ta­lo och Ka­ne­li Jo­hans­son.

- Aland Islands · Sushmita Sen · Robert Gustafsson · Mariehamn

Hös­ten 1936 väck­te en ung åländsk pi­ga i New York upp­stån­del­se värl­den över då hon vann förs­ta pris i en nor­disk ro­man­täv­ling. Vinnar­bi­dra­get ut­kom i 15 upp­la­gor un­der sitt förs­ta för­sälj­nings­år, över­sat­tes till ett tju­go­tal språk och blev en av Nor­dens störs­ta för­sälj­nings­suc­cé­er. Be­rät­tel­sen om den ös­ter­bott­nis­ka bond­dot­tern Katri­nas liv på en fat­tig klipp­häll på Åland hän­för­de lä­sar­na. För­fat­ta­ren Sal­ly Sal­mi­nen blev för­fat­tar­kän­dis och skrev yt­ter­li­ga­re 16 böc­ker. Sen glöm­des hon bort.

I Ul­ri­ka Gustafs­sons ny­li­gen ut­kom­na bi­o­gra­fi Min lju­sa stad. Sal­ly Sal­mi­nen, Li­vet och lit­te­ra­tu­ren får Sal­mi­nen för­hopp­nings­vis upp­rät­tel­se. Gustafs­son me­nar att Sal­mi­nen, trots den enor­ma fram­gång hon un­der sin livs­tid åt­njöt, in­te in­går i en nor­disk lit­te­ra­tur­ka­non, dels för att hon var kvin­na och fö­re sin tid när det kom till den sam­hälls­kri­tik och de te­man hon be­hand­la­de, dels för att hon skrev epis­ka folk­livs­skild­ring­ar i en tid då de fin­lands­svens­ka kri­ti­ker­na mest in­tres­se­ra­de sig för mo­der­nis­tisk och ex­pe­ri­men­tell pro­sa.

Katri­na är en re­sa till­ba­ka till ett bon­de­sam­häl­le i en svun­nen tid. Tor­sö i ro­ma­nen har lik­he­ter med da­gens små by­ar (tänk ”al­la kän­ner al­la” och Ma­rit Kaplas Ose­bol) men sam­ti­digt är iso­le­ring­en på en helt an­nan ni­vå. Det finns knappt skriv­kun­skap el­ler te­le­fo­ner och det är helt rim­ligt att sjö­män­nen un­der si­na långa re­sor in­te har nå­gon kon­takt med fa­mil­jen hem­ma­vid. Katri­na är ett stort un­dan­tag då hon flyt­tat från Ös­ter­bot­ten till Tor­sö – men re­dan so­nens flytt till Ma­ri­e­hamn är över­väl­di­gan­de.

Sal­mi­nen ba­lan­se­rar mel­lan my­sig epik och sam­hälls­kri­tik. Katri­na lyc­kas bå­de bli vän med den ri­kas­te kap­te­nen i byn och ifrå­ga­sät­ta hans makt­po­si­tion. Den ge­nom­gå­en­de klasskri­ti­ken är inlin­dad i livs­gläd­je, men in­te dold för den sa­kens skull. Lev­nads­vill­ko­ren är hår­da, Sal­mi­nen in­klu­de­rar vint­rar av sjuk­dom, en­sam­het och mat­brist i Katri­nas livs­hi­sto­ria. Men ge­nom sin sna­rast ona­tur­li­ga tap­per­het lik­nar hu­vud­per­so­nen näs­tan en sa­go­fi­gur, som lä­sa­ren li­tar på kom­mer att kla­ra sig. Hon är skarp, liv­lig och out­trött­lig. Än­då är hon in­te för per­fekt, ibland är hon för en­vis för sitt eget bäs­ta, och blir ge­nom det ock­så re­la­ter­bar.

Trots att fö­re­må­len för män­ni­skors gläd­jeäm­nen och be­kym­mer har för­änd­rats över tid har själ­va för­ut­sätt­ning­en för li­vet in­te gjort det. Fort­fa­ran­de oro­ar sig för­äld­rar för hur de­ras barn ska kla­ra sig i li­vet och fort­fa­ran­de får unga män­ni­skor si­na hjär­tan kros­sa­de. Det finns ock­så nå­got igen­känn­bart i den åld­ran­de kvin­nans för­vir­ring över det mo­der­na sam­häl­le hen­nes barn och barn­barn för­svin­ner in i. Hen­nes lyc­ka över li­vet hon byggt på klipp­häl­len, in­klu­si­ve al­la mot­gång­ar, be­rör oss som lä­sa­re, och gör att Sal­mi­nens Katri­na le­ver vi­da­re från en ge­ne­ra­tion till föl­jan­de.

Podcas­ten Sam­tal med vän­ner kan hö­ras på HBL.fi, lik­som på Soundclout, Itu­nes och Acast.

 ?? HAN­NA YLöS­TA­LO & KA­NE­LI JO­HANS­SON ??
HAN­NA YLöS­TA­LO & KA­NE­LI JO­HANS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland