Hufvudstadsbladet

1.9.2020

- DANN PET­TERS­SON dann.pet­ters­son@ksf­me­dia.fi

●●●Vec­ka: 36

●●●Namns­dag i dag: Svens­ka: Gott­frid. Fins­ka: Pirk­ka. Or­to­doxa: Joo­sua, Si­ma­na, Si­me­o­ni, Si­mo.

●●●Namns­dag i mor­gon: Svens­ka: Syn­nö­ve. Fins­ka: Justus, Si­ni, Si­nik­ka. Or­to­doxa: Jo­han­nes, Ju­ha, Ju­ha­ni.

Vetskaps­pod­den är här igen, hös­tens förs­ta av­snitt pub­li­ce­ras den 1 sep­tem­ber. Un­der hös­ten sänds nio nya av­snitt. – Po­äng­en är att fors­ka­re ska få ta­la ut och be­rät­ta om nya rön. Vi fo­ku­se­rar på fak­ta, sam­ti­digt som to­nen är gans­ka un­der­hål­lan­de, sä­ger pro­gram­le­da­ren Han­na Nor­dens­wan.

I Vetskaps­pod­den ut­lo­vas sti­mu­le­ran­de, se­ri­ö­sa och per­son­li­ga sam­tal om forsk­ning och ve­ten­skap. Det är am­bi­tio­nen med Svens­ka lit­te­ra­tur­säll­ska­pets podd Vet­skap som åter­kom­mer den 1 sep­tem­ber. Pod­den pro­du­ce­ras i sam­ar­be­te med HBL och pub­li­ce­ras på HBL.fi och sls.fi, men även på de van­li­ga podd­platt­for­mar­na.

Pro­gram­le­da­ren och jour­na­lis­ten Han­na Nor­dens­wan sä­ger att den nya sä­song­en är än­nu bätt­re än de­bu­ten.

– Vet­skap är en podd som i var­je av­snitt bju­der in två fors­ka­re som är ak­tu­el­la in­om sitt om­rå­de. Den här sä­song­en har vi till ex­em­pel ett av­snitt som hand­lar om fa­scis­mens histo­ria i Fin­land. Vi har ock­så ett av­snitt om fest­t­ra­di­tio­ner, så det är högt och lågt.

Hon sä­ger att må­let är att lyf­ta fram svensk­språ­kig forsk­ning, bå­de från Fin­land och från Sve­ri­ge.

– Vi ta­lar med fors­ka­re som är ak­tu­el­la med ny forsk­ning, det kan va­ra pre­cis vil­ka äm­nen som helst – så länge de är hu­ma­nis­tis­ka el­ler sam­hälls­ve­ten­skap­li­ga, sä­ger Nor­dens­wan.

Vi­ru­set sät­ter spår

En­ligt pod­dens pro­du­cent Ni­na Ed­gren-Hen­rich­son har va­let av te­man och per­so­ner vas­kats fram ef­ter brainstor­ming på SLS. Hon är nöjd med årets start­fält och med de om­rå­den som dis­ku­te­ras i hös­tens nio pro­gram.

Tid­ta­bel­len för pod­dens in­spel­ning­ar har, pre­cis som res­ten av sam­häl­let, på­ver­kats av co­ro­na­vi­ru­set. Egent­li­gen skul­le av­snit­ten ha spe­lats in i april, nå­got som Ed­gren-Hen­rich­son sä­ger in­te var möj­ligt. Co­ro­na­vi­ru­set dy­ker även upp i pod­den, trots att ing­et av av­snit­ten hand­lar spe­ci­fikt om vi­ru­set.

– Det ex­tra in­tres­san­ta är hur co­ro­na­vi­ru­set har på­ver­kat så myc­ket. Jag tror att av­snit­tet om fa­scism är det en­da av­snit­tet där co­ro­na­vi­ru­set in­te kom­mer upp. Trots att äm­ne­na är full­stän­digt oli­ka, och pro­gram­men hand­lar om vitt skil­da sa­ker, så har co­ro­na­si­tu­a­tio­nen på­ver­kat vå­ra liv så to­talt att det kom­mer in över­allt, sä­ger Ed­grenHen­rich­son.

Pod­den fort­sät­ter med and­ra ord där den slu­ta­de för­ra året. Pro­gram­le­da­ren minns he­la sä­song­en som lyc­kad och bland många spän­nan­de sam­tal näm­ner hon sär­skilt av­snit­tet om de­mo­kra­ti.

– Fors­ka­ren Kim­mo Grönlund ha­de ta­git fram ex­em­pel på ex­pe­ri­ment om hur de­mo­kra­tin kan främ­jas. Jag tyck­te forsk­ning­en var myc­ket fa­sci­ne­ran­de, ef­tersom det in­te är nå­got man kan tes­ta i ett la­bo­ra­to­ri­um, sä­ger Nor­dens­wan.

Hon tilläg­ger att av­snit­tet hand­la­de om vik­ten av kun­skap och att al­la vet li­ka myc­ket när man fat­tar ett de­mo­kra­tiskt be­slut.

– När SLS mark­nads­för­de av­snit­tet fast­na­de det i Fa­ce­books al­go­rit­mer. Pro­gram­met in­ne­höll det myc­ket olämp­li­ga or­det de­mo­kra­ti, sä­ger Nor­dens­wan med ett le­en­de.

Sam­man­lagt job­bar fy­ra per­so­ner med pod­den. Ma­ri­ka Mäk­lin är an­sva­rig ut­gi­va­re och Tage Rön­nqvist tek­ni­ker.

 ??  ??
 ?? FO­TO:
TAGE RöN­NQVIST/EVA LING­ON ?? Vetskaps­pod­dens pro­du­cent Ni­na Ed­gren-Hen­rich­son och pro­gram­le­da­re Han­na Nor­dens­wan ser fram emot en gi­van­de höst­sä­song.
FO­TO: TAGE RöN­NQVIST/EVA LING­ON Vetskaps­pod­dens pro­du­cent Ni­na Ed­gren-Hen­rich­son och pro­gram­le­da­re Han­na Nor­dens­wan ser fram emot en gi­van­de höst­sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland