Hufvudstadsbladet

Sa­gor öpp­nar upp oli­ka kul­tu­rer

Med hjälp av sa­gor kan barn lät­ta­re bil­da sig en upp­fatt­ning om det mång­kul­tu­rel­la sam­häl­let. Nu finns sa­gor om sju oli­ka hög­ti­der till­gäng­li­ga på nä­tet. Lyss­na­ren kan väl­ja mel­lan fem språk.

- PET­RA MIETTINEN pet­ra.miettinen@ksf­me­dia.fi Parenting · Family · Finland · Baghdad · Jean Sibelius

Ett två år långt pro­jekt kul­mi­ne­ra­de i går då Ad Ast­ra pub­li­ce­ra­de sin platt­form med di­gi­ta­la sa­gor på fem språk. Sa­gor­na hand­lar om fes­ter och rik­tar sig till barn som bor i Fin­land.

– Det är vik­tigt att vi i da­gens värld lär oss av varand­ras tra­di­tio­ner. Di­gi­sa­gor­na är ett verk­tyg för för­sko­lor att lyf­ta fram det mång­kul­tu­rel­la. Sa­gor­na hand­lar om fes­ter som är cen­tra­la i oli­ka kul­tu­rer, ge­nom att lyss­na på dem får barn lä­ra sig vil­ka fes­ter som är vik­ti­ga i kom­pi­sar­nas liv, för­kla­rar Mi­le­na Par­land som re­gis­se­rat be­rät­tel­ser­na.

– Barn kan sa­go­språ­ket, de har lätt att ta till sig sa­gans ma­gi, där är allt möj­ligt. I sa­gor kan män­ni­skor svä­va om­kring och för­flyt­ta sig till and­ra plat­ser. Med hjälp av ord må­lar vi upp sa­gans bild för bar­nen, sä­ger dra­ma­pe­da­go­gen El­lu Öh­man, en av de svens­ka be­rät­tar­na på saj­ten.

De sju sa­gor­na som nu finns sam­la­de på för­e­ning­en Ad Ast­ras webb­sajt (ad-ast­ra.fi/sa­gor) är kopp­la­de till Fest­ka­len­dern, en ka­len­der där in­te ba­ra de krist­na hög­ti­der­na är ut­märk­ta, ut­an även vik­ti­ga hög­ti­der in­om islam, ju­den­dom, hin­du­ism och bud­dism. Sa­gor­na hand­lar om mån­fes­ten, nouruz, ra­ma­dan, suk­kot, det ki­ne­sis­ka ny­å­ret, di­wa­li och tret­ton­da­gen. Mål­sätt­ning­en är att det i fram­ti­den ska fin­nas tolv sa­gor på saj­ten, en för var­je må­nad.

– Sa­gor­na byg­ger på le­gen­der, en del har vi skri­vit om så att de pas­sar för barn, and­ra be­rät­tar vi ur bar­nens syn­vin­kel. Man får ex­em­pel­vis hö­ra hur en poj­ke i Bag­dad upp­le­ver ra­ma­dan, me­dan sa­gan om mån­fes­ten byg­ger på le­gen­den om ka­ni­nen, be­rät­tar Par­land.

Eva Biau­det, ti­di­ga­re mi­no­ri­tets­om­buds­man, har re­dan lyss­nat på en av sa­gor­na och är glad för att för­e­ning­en Ad Ast­ra har ta­git sig an det­ta pro­jekt som fram­hä­ver mång­fal­den.

– Även jag som är vux­en och job­bar med mänsk­li­ga rät­tig­he­ter in­ser att jag in­te kän­ner till de vik­ti­gas­te tra­di­tio­ner­na in­om oli­ka kul­tu­rer. Ge­nom sa­gor­na kan vi al­la lä­ra oss att det trots olik­he­ter­na all­tid finns fle­ra sa­ker som för­e­nar oss, sä­ger Biau­det.

Hon hop­pas att sa­gor­na, som nu finns på svens­ka, fins­ka, eng­els­ka, rys­ka och ara­bis­ka, ock­så ska lä­sas in på nord­sa­mis­ka, som har sta­tus som of­fi­ci­ellt språk i sa­mer­nas hem­bygds­om­rå­de i nor­ra Fin­land.

Eva Biau­dets barn är sto­ra nu, men när de var yng­re läs­te hon myc­ket sa­go­böc­ker för dem.

– Böc­ker är bra hjälp­me­del för oss som in­te har så bra fan­ta­si att vi kan hit­ta på eg­na be­rät­tel­ser. Många sa­gor, som de fles­ta av Astrid Lind­grens sa­go­böc­ker, har många di­men­sio­ner så man kan bra lä­sa dem för barn i oli­ka ål­der. Själv äls­kar jag bil­der­böc­ker­na om poj­ken Bil­ly, jag mås­te med­ge att jag köp­te den ny­as­te åt mig själv, ba­ra för att jag tyck­te den var så fin, be­rät­tar Eva Biau­det.

Sa­gor­na på Ad Ast­ras sa­go­sajt är upp­läs­ta av ut­bil­da­de be­rät­ta­re, som Mar­kus Lu­uk­ko­nen som lä­ser de fins­ka sa­gor­na, me­dan mu­sik­stu­de­ran­de från Si­be­li­us-Aka­de­mins Glo­bal Mu­sic-pro­gram står för mu­si­ken. Föl­jan­de steg i pro­jek­tet är att ut­ö­ka språ­kal­ter­na­ti­ven med det fin­lands­svens­ka tec­ken­språ­ket.

 ?? FO­TO: AD AST­RA ?? Eva Biau­det och Mi­le­na Par­land pre­sen­te­ra­de Ad Ast­ras di­gi­sa­gor på fem språk på Luc­kan i Helsing­fors. Sa­gor­na är öpp­na för al­la fa­mil­jer och rik­tar sig spe­ci­ellt till för­sko­lor.
FO­TO: AD AST­RA Eva Biau­det och Mi­le­na Par­land pre­sen­te­ra­de Ad Ast­ras di­gi­sa­gor på fem språk på Luc­kan i Helsing­fors. Sa­gor­na är öpp­na för al­la fa­mil­jer och rik­tar sig spe­ci­ellt till för­sko­lor.
 ?? FO­TO: AD AST­RA ?? Mån­fes­ten är en skör­de­fest som fi­ras un­der hös­ten i oli­ka de­lar av Asi­en. Till fes­tan­det hör stjärn­lyk­tor, sa­gor om må­nen och läc­kert mångo­dis av många slag. Fes­ten byg­ger på le­gen­den om ka­ni­nen.
FO­TO: AD AST­RA Mån­fes­ten är en skör­de­fest som fi­ras un­der hös­ten i oli­ka de­lar av Asi­en. Till fes­tan­det hör stjärn­lyk­tor, sa­gor om må­nen och läc­kert mångo­dis av många slag. Fes­ten byg­ger på le­gen­den om ka­ni­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland