Hufvudstadsbladet

DET HÄN­DE Då

-

För 15 år se­dan, 2005, vi­sa­de sig fet fisk va­ra ett li­ka bra lä­ke­me­del för att fö­re­byg­ga hjärt- och kärl­sjuk­do­mar som ko­les­te­rol­sän­kan­de me­di­ci­ner. Schwei­zis­ka fors­ka­re ha­de kom­mit fram till att ome­ga-3-fett­sy­ror ha­de den go­da ef­fek­ten.

För 35 år se­dan, 1985, hit­ta­des det eng­els­ka far­ty­get Ti­ta­nic ef­ter 73 år på 3 800 me­ters djup på ha­vets bot­ten. Det om­ta­la­de skep­pet sjönk 1912 ef­ter att ha kroc­kat med ett is­berg. Böc­ker och fil­mer har skild­rat far­ty­gets öde. En fransk ex­pe­di­tion fann vra­ket ut­an­för New­found­lands kust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland